دکتر محمود اکرامی

دکتر محمود اکرامی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دکتر محمود اکرامی

Dr. Mahmood Ekrami

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 4
2 ارائه مدل علی پیش بینی حضور اجتماعی براساس حضور شناختی(با واسطه گری جویادگیری برخط): (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 17
3 ارائه ی مدل علی پیش بینی یادگیری خودگردان برخط براساس فراشناخت (با واسطه گری آمادگی یادگیری برخط): کاربرد تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 3
4 ارایه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 24
5 ارتباط ساختار اجتماعی آموزش، وضعیت اقتصادی–اجتماعی وسرمایه فرهنگی خانواده با درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 40
6 ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 1
7 ارزیابی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 23، شماره: 2
8 ارزیابی نظام ارزش های اساتیدو دانشجویان در دانشگاه شاهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 2
9 استراتژی بهره وری در سازمان های صنعتی بر پایه سبک رهبری و فضای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 17، شماره: 1
10 اعتبار و اعتمادیابی الگوی اندازه گیری آمادگی یادگیری برخط در دانشجویان دوره های مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 3
11 Determination of the Parameters of Six Multiple Choice Tests of Mashhad University of Medical Sciences (1389-90) based on Item-Response Theory (IRT) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 3، شماره: 2
12 Readiness of Iran Universities of Medical Sciences for Conducting Total Quality Management (TQM) according to Educational Managers Point of View (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 1
13 برآورد پارامترهای سوال های چندگزینه ای در ارزشیابی نظام های آموزشی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 10
14 پیش بینی تعهد سازمانی بر پایه باورهای کارکنان نسبت به جو سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 21، شماره: 1
15 پیش بینی مولفه های یادگیری سازمانی بر پایه بینش کارکنان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 14
16 تبیین رهبری آموزشی در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 15، شماره: 3
17 تبیین مولفه های سرمایه فکری در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 3
18 توسعه رهبری کار آموزشی در دانشگاه بر پایه خلق، انتشار و کاربرد دانش (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
19 توسعه سلامت سازمانی بر پایه مدیریت دانش مدیران دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
20 توسعه مؤلفه های کارآفرینی کارکنان شهرداری (نمونه موردی: شهرداری منطقه 7 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
21 توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 3
22 توسعه مولفه های مقیاس سنجش شایستگی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 3
23 توسعه نظام ارزشها بر پایه هوش فرهنگی مدیران دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 1
24 توسعه یاد‌گیری مستمر برخط د‌انشجویان بر پایۀ سازه‌گرایی و د‌وره‌های همگانی آموزش آزاد‌ برخط (موک) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
25 رابطه سازنده گرایی و موفقیت در یادگیری برخط با متغیرهای میانجی تعهد دانشجویان،آمادگی و جو یادگیری برخط (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 20
26 رهبری دانشگاهی بر پایه کارآفرینی مدیر (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
27 ساختار فکری حوزه مطالعات آموزش از دور بر اساس تحلیل هم استنادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 4
28 عامل های موثر بر به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی کشاورزان افرینه پلدختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 47
29 مقایسه سطح سلامت عمومی و عزت نفس زنان سالمند آموزش دیده در انجمن آلزایمر ایران و دیگران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 14
30 مقایسه نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر در مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
31 میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مدیریت کیفیت جامع درآموزش علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی طرح ارزشیابی عملکردکارکنان در وزارت نیرو (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
2 بررسی اختلالات یادگیری درآموزش مجازی (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
3 بررسی ارتباط ملی گرایی مصرفی دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر دیهوک با نگرشهای مذهبی دانش آموزان و ملی گرایی مصرفی معلمان ایشان (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
4 بررسی انگیزش معلمان مدارس متوسطه شهرستان مسجدسلیمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
5 بررسی رابطه بین انتظارات معلم از فراگیران و خودکارآمدی تحصیلی آنها در نظامهای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 بررسی رابطه بین انگیزش معلمان و ویژگی های فردی آن ها در مدارس متوسطه شهرستان مسجدسلیمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
7 تحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودراهبری در بین دانشجویان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
8 روش تدریس ریاضیات (رشته علوم تربیتی) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
9 مطالعه توانمندسازی کارکنان بر اساس مدیریت دانش در شبکه سه سیما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع