دکتر رضا محمدی

دکتر رضا محمدی

دکتر رضا محمدی

Dr. Reza Mohammadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی و غیر بومی Dactylis glomerata L. با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
2 بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
3 تاثیر قارچ های اندوفایت در بهبود ویژگی های فنوتیپی فسکیوی بلند (Festuca arundinacea Schreb.) و فسکیوی مرتعی (Festuca pratensis Huds.) بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
4 تاثیر قارچ های اندوفایت در بهبود ویژگی های فنوتیپی فسکیوی بلند (Festuca arundinacea Schreb.) و فسکیوی مرتعی (Festuca pratensis Huds.) بومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
5 مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه علوفه ای- مرتعی علف گندمیAgropyron elongatum از طریق بررسی کلونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
6 وراثت پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپهای بروم گراس نرمBromus inermis (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های ساده تکراری بیان شده (EST-SSR)و طراحی آغازگر در ریزجلبک Dunaliella (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
2 آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های ساده تکراری بیان شده (EST-SSR)و طراحی آغازگر در ریزجلبک Dunaliella salina (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
3 اثر کود آلی و تقسیط اوره بر عملکرد و اجزا آن در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر گونه و مکان کاشت و برهم کنش آن ها بر شاخص های کیفی علوفه و واحد دامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 اثر گونه و مکان کشت بر عملکرد علوفه خشک و ترکیب شیمیایی چهار گونه مرتعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی کیفیت و ترکیبات شیمیائی ژنوتیپ های مختلف گیاه مرتعی فسکیوی بلند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 افزایش تحمل به خشکی در چمن فسکیوی بلند با استفاده از قارچ‌های همزیست اندوفایت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
8 بررسی استقرار درختچه زالزالک بومی منطقه آذربایجان در سه محیط کشت بافت مختلف LP, MS و WPM (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
9 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی شاخه زایی گیاه دارویی زغال اخته (.Cornus mas L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از سویه های ایرانی ریزجلبکDunaliellaبا استفاده از نشانگر مولکولیRAPD (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بررسی تنوع ژنتیکی سویه های ایرانی جلبک شورپسند Dunaliella به روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
12 بهبود جوانه زنی بذر گیاه دارویی کبر (.Capparis spinosa L) با استفاده از تیمارهای مختلف اسید سولفوریک و اسید جیبرلیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ریشه زایی و سازگاری زالزالک بومی آذربایجان در سه محیط کشت MS ، LP ،WPM (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
14 گراس های سردسیری چند ساله علوفه ای و مرتعی برای توسعه پایدار بخش كشاورزی و حفظ و احیا مراتع و منابع خاک و آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
15 نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن ها در برابر تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری