دکتر رضا محمدی

دکتر رضا محمدی دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکتر رضا محمدی

Dr. Reza Mohammadi

دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ارقام و توده های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
2 ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از مدلGGE بای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 1
3 ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ در محیط در آزمایش‌های ناحیه‌ای عملکرد ژنوتیپ‌های گندم دوروم (.Triticum turgidum var. durum L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 22، شماره: 1
4 ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین های اصلاحی گندم دوروم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 4
5 ارزیابی خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و میزان تحمل خشکی در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاحی گندم دوروم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 36
6 ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس شاخص های تحمل خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 4
7 ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان از نظر عملکرد دانه و ویژگیهای فیزیو- مورفولوژیک مرتبط با تحمل تنش خشکی در برنامه به نژادی مشارکتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 3، شماره: 8
8 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ژنوتیپ های گندم دوروم (.Triticum durum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
9 بررسی تاثیر قارچ های همزیست اندوفایت در تغییرات الگوی پروتئوم فسکیوی بلند تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
10 بررسی روابط بین نژادهای بومی گندم نان از خاستگاه های جغرافیایی سراسر ایران تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
11 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
12 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم دوروم تحت شرایط دیم با استفاده از GGE بای پلات و AMMI (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
13 بررسی عملکرد و ویژگی های زراعی- فیزیولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در شرایط کشت مستقیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
14 تاثیر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تاثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
15 تجزیه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ژنوتیپ های گندم دوروم(Triticum turgidum L.) با استفاده از نشانگرهای SilicoDArT تولید شده از DArTseq در سطح کل ژنوم (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
16 تعیین کروموزوم های کنترل کننده صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در چاودار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تقسیط دوزهای مختلف گلایفوسیت بر رویش مجدد علف هرز شیرین بیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر محلول پاشی و کود سرک اوره در مراحل مختلف نمو بر پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن در در ارقام گندم نان در شرایط دیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی تحمل خشکی درژنوتیپ های گندم دوروم درشرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی در یک مجموعه از ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای هدفمند ژنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکرISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکر ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم دوروم با استفاده از مارکر ISSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 ارزیابی تنوع فنوتیپی لاینهای اصلاحی گندم دوروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 ارزیابی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک ژنوتیپهای گندم دوروم در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 ارزیابی خصوصیات کیفی دانه در لاین های گندم دوروم دریافت شده از مرکز بین المللی سیمیت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو- فیزیولوژیک در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 ارزیابی ژنوتیپهای گندم دوروم براساس شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 ارزیابی ژنوتیپهای گندم دوروم براساس شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی قابلیت فتوسنتز خوشه ژنوتیب های پیشرفته گندم دروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 ارزیابی محتوای پروتئین و آهن دانه در ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
19 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
20 بررسی جایگاه های کروموزومی چاودار برای تحمل به خشکی از طریق ترکیب اجزا عملکرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی صفات مرتبط با شکل و کیفیت دانه در لاین های گندم دوروم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 بررسی صفات مورفولوژیک ارقام گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی میزان بهینه بذر ارقام جو در سیستم های مختلف خاک ورزی در منطقه گرم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی میزان بهینه بذر ارقام گندم در سیستم های مختلف خاک ورزی در منطقه گرم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تاثیر تیمارهای هیومیك اسید و فولویك اسید بر روی جوانه زنی، عملكرد دانه و تحمل به خشكی درژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 شناسایی توده های بومی گندم نان ایرانی متحمل به خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
28 گروه بندی تعدادی از لاین های اینبرد گندم نان (.Triticum aestivum L) از طریق تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 مطالعه تاثیر تنش خشکی بر القاء تنش اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 معیارهای انتخاب در گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در گندم دوروم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 مقایسه انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن ها در عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 مقایسه تنوع ژنتیکی گندم نان با ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران