دکتر بیژن دواز

دکتر بیژن دواز هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر بیژن دواز

Dr. Bijan Davvaz

هیات علمی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (m,n)-Hyperideals in Ordered Semihypergroups (دریافت مقاله) مجله نظریه رسته ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها دوره: 12، شماره: 1
2 FUZZY HYPERIDEALS IN TERNARY SEMIHYPERRINGS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 6، شماره: 4
3 FUZZY ORDERED SETS AND DUALITY FOR FINITE FUZZY DISTRIBUTIVE LATTICES (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 8، شماره: 5
4 Graph product of generalized Cayley graphs over polygroups (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 6، شماره: 1
5 Hyper structure theory applied to KU-algebras (دریافت مقاله) مجله ابرساختارها دوره: 6، شماره: 2
6 NEW FUNDAMENTAL RELATIONS IN HYPERRINGS AND THE CORRESPONDING QUOTIENT STRUCTURES (دریافت مقاله) مجله ساختارهای جبری دوره: 12، شماره: 1
7 NEW TYPES OF FUZZY n-ARY SUBHYPERGROUPS OF AN n-ARY HYPERGROUP (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 9، شماره: 5
8 ON (\epsilon, \epsilon \vee q)-FUZZY IDEALS OF BCI-ALGEBRAS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 6، شماره: 1
9 S-APPROXIMATION SPACES: A FUZZY APPROACH (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 14، شماره: 2
10 Some properties of Intuitionistic fuzzy modules (دریافت مقاله) نشریه گسترش مجموعه فازی و کاربردهای آن دوره: 4، شماره: 1
11 Uniformities on OCP-polygroups (دریافت مقاله) مجله ابرساختارها دوره: 7، شماره: 2
12 پیرامون گاما نیم ابرگروه های مرتب و شبه مرتب (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 12، شماره: 3
13 توسیع و کاربرد ‎H_v-‎گروه ها در مدل بندی برهم کنش برخی کاتیون ها (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و جامعه دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 FUNDAMENTAL MODULES (WITH ABELIAN GROUPS) OVER COMMUTATIVE FUNDAMENTAL RINGS (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
2 TRANSITIVITY CONDITIONS OF ????-RELATION ON HYPERRINGS (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
3 قیمت گذاری بیمه ی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد اختیارات واقعی با روش جدید عایدی فازی (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)