دکتر وحید صادقی

دکتر وحید صادقی دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر وحید صادقی

Dr. Vahid Sadeghi

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acoustic Analysis of Persian EFL Learners' Pronunciation of English Vowels (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 3
2 آواشناسی و واج شناسی همخوان های چاکنایی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 2، شماره: 2
3 آهنگ پاره گفتارهای پرسشی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
4 التقای واکه ها در کردی سورانی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 1
5 انتقال آوایی در گفتار فارسی آموزان چینی و عربی: مطالعه ی موردی انفجاری های بدنه ای (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 1
6 انطباق واجی واکه‌های انگلیسی با فارسی در چارچوب انگارة شنیداری (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 10، شماره: 1
7 Optionality and Gradience in Persian Phonology: An Optimality Treatment (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 6، شماره: 1
8 Production of English Lexical Stress by Persian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 4
9 The Prosody of Discourse Structure and Content in the Production of Persian EFL Learners (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی آوایی تکیه واژگانی در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 5، شماره: 9
11 بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 5، شماره: 7
12 بررسی آوایی کاهش واکه ای در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
13 بررسی و نقد کتاب نظام آوایی زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 35
14 تحلیل همخوان کناری در گونه ترکی شهرهای تبریز و ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 6، شماره: 2
15 تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی‌زبانان براساس انگارة همگونی ادراکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 7، شماره: 11
16 تعامل آهنگ و ساخت اطلاع: بازنمایی درجات کهنگی اطلاع در واج شناسی آهنگ فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 6
17 تعامل نحو و واج شناسی: بررسی آهنگ بندهای موصولی توصیفی پسایندشده در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
18 تکیه گروه در واجشناسی آهنگ فارسی: یک مطالعه موردی* (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 2
19 درج همخوان برای جلوگیری از التقای واکه ها در زبان فارسی: یک بررسی آوایی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 1
20 درک شنیداری تکیه واژگانی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
21 دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی: رویدادی واجی یا آوایی؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 1
22 شواهد درکی برای انطباق واجی واکه های انگلیسی با نظام واکه ای فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 34
23 غلت سختکامی /j/ در نظام آوایی زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 8، شماره: 1
24 کاهش همخوانی در زبان فارسی: مطالعۀ موردی همخوانهای انفجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 3
25 کشش جبرانی در زبان فارسی: یک آزمایش ادراکی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 2، شماره: 2
26 کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 6، شماره: 2
27 گذار سازه ای در واکه های زبان ترکی گونه تبریز (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 14، شماره: 1
28 مطالعه صوت شناختی واکه های ترکی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 40
29 نقش عوامل صوتی در ایجاد تمایز معنایی بین افعال ماضی ساده و ماضی نقلی فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 12، شماره: 2
30 نقش نشانه های نوایی در ابهام زدایی از عبارات مبهم فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 4، شماره: 6
31 واج آرایی در زبان ترکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 2
32 هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 1
33 همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ... (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2