دکتر امیررضا وکیلی فرد

دکتر امیررضا وکیلی فرد دانشیار
 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر امیررضا وکیلی فرد

Dr. Amirreza Vakilifard

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study on the Use of Pronunciation Learning Strategies (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 31
2 آزمون چندگزینه ای شنیدن: مقایسه ی تاثیر ارائه ی گزینه ها در دو قالب نوشتاری و گفتاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 2
3 آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درسنامه «نبض زندگی» براساس بازبینه میکلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 1
4 آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: در جستجوی رویکردهای کارآمد طراحی سرفصل درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 27، شماره: 52
5 آموزش شبکه های فعلی زبان فارسی: مقایسه عملکرد فارسی آموزان غیرایرانی در پاسخگویی به پرسش های استنتاجی و جایگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 26
6 ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 2
7 احساس غربت و سازگاری اجتماعی و رابطه ی آنها با یکدیگر در فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 4، شماره: 1
8 ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسیزبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامههای آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 2، شماره: 4
9 ارزیابی مواد آموزشی زبان فارسی برای دانشجویان غیرایرانی: واکاوی درسنامه ی” مینا “ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 25، شماره: 48
10 اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 2
11 Compréhension de Texte en Langue Étrangère: Élaboration d’un Modèle de Facteurs en Jeu (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 9، شماره: 16
12 Compréhension de Texte en Langue Maternelle et en Langue Étrangère: Élaboration d’un Modèle de Différences entre Processus, Lecteurs et Contextes (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 5
13 Investigating the Employment of Metacognitive Strategies in Listening Comprehension among Non-Iranian Language Learners (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 28
14 Perceptual Learning Styles Preferences: A Comparison between Language Learners in Second and Foreign Language Settings (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 24
15 Pour un enseignement efficace de la compréhension en lecture: une trousse d’intervention soutenue par les recherches scientifiques (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 11، شماره: 20
16 Scaffolding Techniques: Investigating the Status of Foreign Language Teacher's Familiarity (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 25
17 The Investigation of Integrative, Instrumental, Intrinsic and Extrinsic Motivation of Language learners in the foreign settings (Research Article) (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 27
18 بازنمایی اصول انگاره ی نیشن و مک آلیستر در برنامه های درسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 1
19 باورهای یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی: تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 16، شماره: 50
20 بررسی ارتباط میان نوع شخصیت فارسی آموزان عرب با سبک ها و راهبردهای یادگیری زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 2
21 بررسی و شناسایی روش ها ورویکردهای کارآمد آموزش زبان فارسی برای اهداف عمومی زبان آموزان غیرایرانی (مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
22 بررسی و شناساییِ روش‌ها ورویکردهای کارآمد آموزش زبان فارسی برای اهداف عمومی زبان‌آموزانِ غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
23 بسامد تکرار زمان های دستوری در گفتار و نوشتار فارسی: در جستجوی اولویت های آموزشی دستور برای فارسی آموزان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 3
24 تاثیر آموزش به شیوه ی معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 28
25 تاثیر تربیت شنوایی بر کارکردهای اجتماعی مهارت شنیداری دانش آموزان دوزبانه گردی - فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
26 تاثیر نرم افزار چندرسانه ای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی بر میزان یادگیری واژه های پایه ی فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 4، شماره: 2
27 تدوین الگوی فراگیر ویژگی های مدرسان زبان: دیدگاه های فارسی آموزان غیرایرانی درباره دانش ها، توانش ها و ویژگی های بنیادین (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 19، شماره: 37
28 تدوین فهرست واژگان پایه برای زبان فارسی: رویکردی تلفیقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 3
29 تدوین مدل خود سامانه ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به عنوان زبان دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
30 توانش ارتباطی بینافرهنگی در کلاس های آموزش زبان فارسی: دیدگاه فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 17، شماره: 1
31 تهیه پیکره زبان آموز فارسی آموزان غیرایرانی (مورد نوشتار فارسی آموزان چینی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 12، شماره: 1
32 خودآرمان ، خودباید ، انگیزه یکپارچه و انگیزه های ابزاری در میان فارسی آموزان غیرایرانی: بررسی موردی زبان-آموزان چینی و کره ای (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 2
33 خودمختاری در یادگیری زبان دوم: ادراک فارسی آموزان از مسئولیت ها، توانایی ها و انگیزه ها (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
34 درک متون کهن روایی فارسی با راهبرد نگاشت داستانی با تکیه بر کلیه و دمنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 3
35 رابطهی جنسیت و به کارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 1
36 راهبردهای بیان تقاضا: مقایسه ی فارسی آموزان خارجی با فارسی زبانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 2
37 راهبردهای یادگیری زبان فارسی: بررسی ارتباط بین ملیت با به کارگیری راهبردها در میان فارسی آموزان غیر ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
38 سبک های غالب یادگیری ادراکی زبان آموزان فارسی در کشورهای غیرفارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 8، شماره: 15
39 سبکهای غالب یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان فارسی در محیط زبان دوم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
40 طراحی و اعتبار بخشی آزمون استاندارد زبان فارسی (بر پایه چهار مهارت زبانی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 6
41 فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژة علوم‌‌اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 44
42 کاربست گراف برای تعیین شبکه معنایی افعال پایه زبان فارسی (مقاله فارسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 11، شماره: 2
43 نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه ای هوش شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 7، شماره: 13
44 واژه در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: پژوهشی پیکره بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 5، شماره: 1
45 واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تهیه ی پیكره ی زبانی فارسی آموزان غیرایرانی: مورد نوشتار فارسی آموزان چینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل