دکتر ستار پروین

دکتر ستار پروین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ستار پروین

Dr. Sattar Parvin

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباط موثر و جرات مندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 1، شماره: 3
2 اکولوژی شهری و گرایش جوانان مهاجر فصلی به جرم در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 43
3 بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر گفتگوی اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
4 بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
5 بزه دیده شناسی جرائم علیه جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 55
6 تجربه روزمره کارگران میادیه میوه و تره بار در شهر تهران (با تاکید بر آسیب های اجتماعی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
7 تجربه زیسته دختران از تاخیر در ازدواج و گونه شناسی استراتژی های مواجهه با آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
8 تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار از خشونت پس از زلزله (مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 13، شماره: 50
9 تجربه زیسته زنان مبتلا به ویروس اچ آی وی از روابط اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 12، شماره: 2
10 تجربه زیسته ی سالمندان از سالمندی؛ یک مطالعه پدیدارشناختی مورد مطالعه سالمندان شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
11 جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 33
12 چالش های سیاست گذاری اجتماعی حوزه مسکن و تاثیر آن بر شکل گیری ناهنجاریهای اجتماعی (مطالعه موردی مسکن مهر پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 36
13 خرده فرهنگ فقر و آسیب های اجتماعی در محلات شهری(مطالعه موردی محله هرندی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 23
14 درک فرایند تکرار جرم در جوانان مهاجر شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 25، شماره: 2
15 درک و تفسیر چگونگی فرایند قربانی شدن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 46
16 زباله گرد به مثابه «هوموساکر» شهری: پژوهشی کیفی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 5
17 زمینه های اجتماعی موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: جوانان شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 37
18 سنجش عوامل اجتماعی موثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 10، شماره: 3
19 عملکرد سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در بهبودی از زلزله (مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 1
20 عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی(با رویکرد مقایسه ای بین خوابگاه های خودگردان و دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 26
21 عوامل درون سازمانی موثر بر میزان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان بهزیستی استان تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
22 فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 4
23 فراتحلیل مداخلات روانی-اجتماعی اعتیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 19
24 فرایند بازسازی مسکن پس از سانحه: مطالعه کیفی چالش ها و عوامل تاثیر گذار در شهر سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 45
25 فهم زمینه های جرم در جوانان مهاجر شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 53
26 کارورزی مددکاری اجتماعی: کارکردها و الزامات (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
27 کودکی ازدست رفته و تجربه خشونت به مثابه سیمای زندگی: مطالعه ازدواج های زودهنگام زنان شهرستان بهار (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 21
28 گونه شناسی قمار و آسیب های اجتماعی آن در شهر تهران(مورد مطالعه: محله هرندی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 27، شماره: 89
29 گونه شناسی کار کودکان و آسیب های ناشی از آن بر کودکان کار در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 28
30 مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
31 مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از زلزله (مطالعه ای کیفی در شهر سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 26
32 مطالعه تاثیرات اجتماعی- فرهنگی پروژه های شهری(موردمطالعه: بزرگراه سعیدآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 5
33 مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازی فرزندان در دوران شیوع کرونا (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 9، شماره: 32
34 مهاجرت و زباله گردی، به مثابه شیوه نوظهور زیست شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مداخله مدد کاری اجتماعی با تمرکز بر درمان راه حل مدار گروهی بربهبود افسردگی مادران افسرده خانواده های کودک آزار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 رابطه تمایل به بازگشت مهاجران افغان با ویژگیهای فردی خرده فرهنگ فقر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
3 مقایسه ویژگیهای فردی خرده فرهنگ فقر میان جوانان دختر و پسر افغان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران