دکتر سید مجتبی واعظی

دکتر سید مجتبی واعظی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر سید مجتبی واعظی

Dr. SeyedMojtaba Vaezi

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی نظام های رای دهی ترجیحی: تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 16، شماره: 2
2 بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 17
3 بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 24، شماره: 76
4 بی اعتباری در قراردادهای اداری و آثار آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 99
5 تاملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 6
6 تحلیل حق تامین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تامین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 15
7 تعبیر نصر حامد ابوزید از حقوق شهروندی: مدرن یا بازگشت به سنت (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 15، شماره: 4
8 جایگاه عنصر زیان در مسوولیت مدنی دولت (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 15، شماره: 2
9 جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 38
10 خوانده در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 13
11 دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 89
12 قانون اساسی مدرن و الزامات مفهومی آن در رویکردی تطبیقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
13 مبانی و مولفه های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 10، شماره: 1
14 محدودیت های فرهنگی و حاکمیتی حقوق بشر عقلانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 4
15 محدودیت های کمی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 30، شماره: 22
16 مسئولیت انتظامی وکلا و اصول رسیدگی به آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 1001
17 مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 3
18 مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 24
19 مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 15، شماره: 2
20 معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 7، شماره: 2
21 مفهوم اداره و مدل های آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
22 نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 4
23 یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 2، شماره: 5
24 یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه حقوقی و سیاسی هیات وزیران و رییس جمهور در نظام حقوقی ایران با نگاهی به فرانسه و انگلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
2 حقوق زنان یا حق بر زنان: جایگاه زن در خوانش نومعتزله و تطبیق آن با قوانین ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
3 کنترل و نظارت در ارتقای سلامت اداری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
4 نقش مطبوعات آزاد در مقابه با فساد اداری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی