دکتر جعفر محقق نیشابوری

دکتر جعفر محقق نیشابوری موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر جعفر محقق نیشابوری

Dr. Jafar Mohaghegh

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رابطه درصد عددی و وزنی سن زدگی در دانه های گندم توسط Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 1
2 Comparison of development time and reproduction of typical and melanic Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) under laboratory conditions (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
3 Ethyl ۴-isothiocyanatobutyrate as a potential attractant for Nysius cymoides :Article in English (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 86
4 Olfactory response of the predatory mirid bug, Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) to clean and infested green bean with two-spotted spider mite and identification of their volatile compounds by using GC-MS technique (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
5 بررسی برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر Arma custos در پرورش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی تاثیر حشره کش های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 87
7 بررسی تاثیر شش آفت کش توصیه شده در مزارع برنج روی بارآوری و زنده مانی سن شکارگرAndrallus spinidens (F.) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی ویژگی های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
9 پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه های مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
10 پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 5، شماره: 4
11 جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 4
12 دموگرافی سن بذرخوار Nysius cymoides (Het.: Lygaeidae) روی کلزا در آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 86
13 رابطه انبوهی جمعیت پوره ها و حشرات کامل سن گندم، Eurygaster integriceps، با درصد سن ز دگی دانه ها در ارقام گندم دیم سرداری و آذر۲ (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 1
14 مطالعه پارامترهای دموگرافیک برگخوار مصری پنبه .Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae) روی غذای مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
15 میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجهفرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
16 نمونه برداری دنباله ای از جمعیت سن بذرخوار کلزا Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
17 واکنش تابعی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis به تراکمهای مختلف تخم های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 2
18 ویژگی های زیستی و زادآوری نسل بهاره ی سن (Aelia acuminata L. (Hemiptera: Pentatomidae در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 2
19 ویژگی های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر کم آبیاری بر میزان خسارت کرم ساق هخوار برنج Chilo suppressalis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم