دکتر مسعود امیرمعافی

دکتر مسعود امیرمعافی بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر مسعود امیرمعافی

Dr. Masood Amir- Maafi

بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی نمونه برداری بینومیال شته Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم آبی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 79، شماره: 92
2 Sequential sampling plan of Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) in wheat fields (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
3 پراکنش پهنه ای و مدل نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت برای شته برگ ذرت، (Rhopalosiphum maidis (Hemiptera: Aphididae در مزارع جو (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 3
4 پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 5، شماره: 4
5 دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
6 دموگرافی شب پره کوچک خرماBatrachedra amydraula (Lep.: Batrachedridae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 85
7 رفتار پراکنش زنبور در مزرعه برنج (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 2
8 زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
9 زیست شناسی فرم بی بال شته ی گندم - گل سرخ (Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae روی گندم در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 1
10 کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
11 مدل پارازیتیسم وابسته به دما Trissolcus grandis Thompson (Hymenoptera: Scelionidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 2
12 مدل رشد جمعیت کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) در شرایط صحرایی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 1
13 مدل سازی رشد جمعیت شته گندم - گل سرخ (Hemiptera: Aphididae)Metopolophium dirhodum در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 3
14 مطالعه بیولوژی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 68، شماره: 1
15 مطالعه پارامترهای دموگرافیک برگخوار مصری پنبه .Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae) روی غذای مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
16 مقایسه مدل های غیر خطی برای پیش بینی نرخ رشد و نمو مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتوئید (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 85
17 نمونه برداری دنباله ای از جمعیت سن بذرخوار کلزا Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
18 ویژگی های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
19 وی‍ژگی های زیستی Cadra cautella (Lep., Pyralidae) روی چند نوع خشکبار در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 79، شماره: 92
20 ویژگی های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 1