دکتر علیرضا صبوری

دکتر علیرضا صبوری گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا صبوری

Dr. Alireza Saboori

گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Ticks parasitizing songbirds in Iran with new host records (Metastigmata: Ixodidae) (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 18، شماره: 1
2 Within plant migration as an alternative counter-measuring avoidance behavior in Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
3 تاثیر چهار رقم کلزا روی پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
4 تاثیر چهار رقم کلزا روی پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
5 فون کنه های خاکزی و کودزی بالاخانواده Eviphidoidea در شهرستان نوشهرفون کنه های خاکزی و کودزی بالاخانواده Eviphidoidea در شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 12
6 گزارش کنه Eviphis cultratellus (Acari: Eviphididae) مرتبط با سوسک Scarabaeus sacer L. (Col.: Scarabaeidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 85
7 معرفی تعدادی از کنه های پارازیتنگونای خشکی زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
8 مقایسه تأثیر سه دما بر پارامترهای زیستی و باروری کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski . (Prostigmata: Tetranychidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 First record of the genus Nothrotrombidium (Acari: Trombellidae), ectoparasite of short horned grasshoppers of the family Acrididae from Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
2 Parasitic mite on phlebotomine sandflies (Diptera: Psychodidae) in Fars Province, southern Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
3 بررسی اثر سه تیمار غذایی روی طول مراحل مختلف پورگی سن شکارگرOrius albidipennis Reuter (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 بررسی طول عمر حشرات کامل سن شکارگرOrius albidipenisدر دو دما با تغذیه از تخم و مراحل مختلف رشدی کنهTetranychus turkestani (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی نرخ شکار گری سن شکار گر O.albidipennis (Reuter) روی کنه تارتن ترکستانی T. turkestani Ugarov and Nikolski (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
6 تاثیر دما بر واکنش تابعی سن شکارگر Orius albidipennis Reuter روی تخم کنه ترکستانی Tetranychus turkestani (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 جمع آوری و شناسایی فون کنه های پارازیتنگونای خشکی زی در شهرستان آزادشهر، عوامل بیوکنترل طبیعی بندپایان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 کنه های شکارگر خانواده (Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata عوامل کنترلبیولوژیک کنه های تارتن در باغات شهرستان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار