دکتر علیرضا صبوری

دکتر علیرضا صبوری دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

دکتر علیرضا صبوری

Dr. Alireza Saboori

دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Checklist of the Trombidioidea (Acari: Prostigmata) of Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 1
2 A contribution to the knowledge of Coccalicus clavatus Willmann, ۱۹۵۲ (Trombidiformes, Iolinidae) new to Asian fauna (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 9، شماره: 2
3 A faunistic study and population fluctuations of mites associated with stored wheat in Tehran region, Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
4 A view on the historic and contemporary acridid fauna (Orthoptera: Caelifera: Acrididae) of Iran-A call for conservation efforts (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 2
5 Ameroseiid mites (Acari: Ameroseiidae) in some parts of Iran with redescription of Ameroseius lidiae Bregetova (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 5
6 ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 3
7 Life table parameters of the predatory mite Neoseiulus californicus (McGregor) on different strawberry cultivars in the laboratory conditions (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 1
8 Report of Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) from Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
9 Report of Pseudopyroppia orientalis (Acari: Oribatida: Ceratoppiidae) from Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
10 The olfactory response of Phytoseiulus persimilis on Tetranychus urticae infested bean and cucumber leaves (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 3
11 Ticks parasitizing songbirds in Iran with new host records (Metastigmata: Ixodidae) (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 18، شماره: 1
12 Variation, plasticity and possible epigenetic influences in species belonging to the tribe Gomphocerini (Orthoptera; Gomphocerinae): A review (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 1
13 Within plant migration as an alternative counter-measuring avoidance behavior in Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی مقاومت ۱۹ ژنوتیپ لوبیا به کنه ی تارتن دولکه ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه ی مختلف ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
15 تاثیر چهار رقم کلزا روی پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
16 تاثیر چهار رقم کلزا روی پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
17 تنوع زیستی کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه سیستان، ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 53، شماره: 1
18 فون کنه های خاکزی و کودزی بالاخانواده Eviphidoidea در شهرستان نوشهرفون کنه های خاکزی و کودزی بالاخانواده Eviphidoidea در شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 12
19 کنه های خانواده Trombidiidae Leach در ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
20 گزارش پنج گونه از کنه های میان استیگمایان ( Mesostigmata) برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
21 گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
22 گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
23 گزارش کنه Eviphis cultratellus (Acari: Eviphididae) مرتبط با سوسک Scarabaeus sacer L. (Col.: Scarabaeidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 85
24 گزارش کنه های راسته ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) باغ های میوه ی غرب اصفهان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
25 گزارش کنه ی ( Erythraeus (Erythraeus) adanaensis (Acari: Prostigmata: Erythraeidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
26 مطالعه بخشی از فون سخت بالپوشان (Arthropoda: Coleoptera) منطقه طالقان (ایران) و کنه های مرتبط با آن ها (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 9، شماره: 1
27 معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
28 معرفی تعدادی از کنه های پارازیتنگونای خشکی زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
29 مقایسه تأثیر سه دما بر پارامترهای زیستی و باروری کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski . (Prostigmata: Tetranychidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
30 واکنش تابعی کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روی رز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 4
31 واکنش تابعی و تداخل کنه شکارگر (Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از لارو تریپس غربی گل روی چند رقم تجاری توت فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 First record of the genus Nothrotrombidium (Acari: Trombellidae), ectoparasite of short horned grasshoppers of the family Acrididae from Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
2 Parasitic mite on phlebotomine sandflies (Diptera: Psychodidae) in Fars Province, southern Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
3 بررسی اثر سه تیمار غذایی روی طول مراحل مختلف پورگی سن شکارگرOrius albidipennis Reuter (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 بررسی طول عمر حشرات کامل سن شکارگرOrius albidipenisدر دو دما با تغذیه از تخم و مراحل مختلف رشدی کنهTetranychus turkestani (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی نرخ شکار گری سن شکار گر O.albidipennis (Reuter) روی کنه تارتن ترکستانی T. turkestani Ugarov and Nikolski (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
6 تاثیر دما بر واکنش تابعی سن شکارگر Orius albidipennis Reuter روی تخم کنه ترکستانی Tetranychus turkestani (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 جمع آوری و شناسایی فون کنه های پارازیتنگونای خشکی زی در شهرستان آزادشهر، عوامل بیوکنترل طبیعی بندپایان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 کنه های شکارگر خانواده (Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata عوامل کنترلبیولوژیک کنه های تارتن در باغات شهرستان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار