دکتر مصطفی معروف پور

دکتر مصطفی معروف پور دانشیار کروه گیاهپزشکی دانشگاه کردستان

دکتر مصطفی معروف پور

Dr. mostafa maroufpoor

دانشیار کروه گیاهپزشکی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به پوره های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 7، شماره: 4
2 پارامتر های زیستی بید سیب زمینی، (Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روی غده شش رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 7، شماره: 2
3 تاثیر دما روی نرخ شکارگری کنه شکارگر Amblyseius swirskiiبا تغذیه از کنه Tetranychus urticae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 2
4 جدول زندگی دوجنسی کنه شکارگر Amblyseius swirskiiبا تغذیه از کنه Phyllocoptes adalius در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
5 حساسیت چندگونه آفت انباری به اسانس های گیاهان شوید، کرفس و نعناع وحشی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 1
6 فون کنه های انباری گندم استان کردستان و گزارش یک گونه جدید برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 1
7 مقایسه پراسنجه های جمعیت نگاری و پیش بینی رشد جمعیت پروانه مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) و سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 40، شماره: 2
8 مقایسه ی خصوصیات مورفومتریک جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L.) در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 2
9 مقایسه ی نرخ شکارگری کنه ی Amblyseius swirskii با تغذیه از کنه هایPhyllocoptes adalius و Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به حشره کامل سن گندم Eurygaster integriceps Puton (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 ارزیابی مقدماتی مقاومت ارقام گندم به سن گندم Eurygaster integriceps Puton (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 بررسی اثرات حشره کشی اسانس گیاهان Carum copticum L و Cuminum cyminum روی دو گونه از مهمترین آفات انباری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 بررسی اثرات کشندگی اسپینوزاد روی تخم بالتوری سبز معمولی Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
5 حساسیت دو گونه آفات انباری به اسانس های گیاهان رازیانه و آویشن شیرازی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 فون کنه های بالاخانواده ی Ascoidea و (Acari: Mesostigmata Eviphidoidea) در برخی مناطق غرب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران