دکتر پرهام عظیمی

دکتر پرهام عظیمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر پرهام عظیمی

Dr. Parham Azimi

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Heuristic Algorithm for The Preemptive and on-Pre emptive Multi- Mode RCPSPs (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A New Hybrid Parallel Simulated Annealing Algorithm for Travelling Salesman Problem with Multiple Transporters (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 15
3 A Simulation Model for Optimization of the Internal Handling Fleet Size at Shahid Rajaee Container Port Based on Performance Evaluation (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 8
4 A Simulation Optimization Approach for The Multi-Objective Multi-Mode Resource Constraint Project Scheduling Problem (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 1
5 A Tunned-parameter Hybrid Algorithm for Dynamic Facility Layout Problem with Budget Constraint using GA and SAA (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 15
6 ارائه الگوی تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم خدماتی با استفاده از تئوری صف و رویکرد شبیه سازی )مورد مطالعه: واحد مالی سازمان آب همدان) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
7 ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 57
8 ارایه مدل بهینهسازی چند هدفه در مساله تخصیص افزونگی سیستم های تعمیرپذیر، با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره، طراحی آزمایشات و شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
9 ارایه مدلی ترکیبی برای انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر رویکرد خوشه بندی و حل آن با استفاده از الگوریتم های NRGA وNSGA-II (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 36
10 Developing a New Bi-Objective Functions Model for a Hierarchical Location-Allocation Problem Using the Queuing Theory and Mathematical Programming (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 2
11 Outsourcing or Insourcing of Transportation System Evaluation Using Intelligent Agents Approach (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 5
12 Performance Improvement through a Marshaling Yard Storage Area in a Container Port Using Optimization via Simulation Technique: A Case Study at Shahid Rajaee Container Port (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 20
13 بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 38
14 بهینه سازی خطوط تولید چند محصولی با رویکرد شبیه سازی و برنامه ریزی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 68
15 بهینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات و تسلیحات نظامی با رویکرد ترکیبی شبیه سازی و الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 64
16 بهینه سازی کنترل موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی از طریق شبیه سازی و الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
17 تخصیص مازاد سیستم سری - موازی با هدف بیشینه در دسترسپذیری با در نظر گرفتن نرخهای خرابی و تعمیر غیر نمایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 59
18 ترکیب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و تکنیک شبیه سازی در حل مسیله جانمایی پویای تسهیلات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 32
19 توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تامین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 89
20 توسعه یک مدل جدید دوهدفه و حل آن بوسیله بهینه سازی از طریق شبیه سازی جهت تخصیص بهینه نیروی انسانی و تجهیزات موازی به ایستگاه ها در یک خط تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
21 حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه الکتریکی با در نظر گرفتن محدودیت حجم خودرو با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 4
22 روشی جدید جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های فعال با نرخ های خرابی وابسته به زمان مبتنی بر توزیع وایبل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 61
23 شبیه سازی توزیع و تخصیص آمبولانس خدمات فوریت های پزشکی در حوزه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 22، شماره: 67
24 شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 31، شماره: 2
25 طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 1
26 طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 3
27 طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
28 مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس پذیری به صورت هم زمان در سیستم های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اخلاق سازمانی با استفاده از تعالیم قرآنی و رویکرد آمارمهندسی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
2 ارائه الگویی به منظور تحلیل و خوشه بندی عملکرد رفتار آموزشی دانشجویان با رویکرد داده کاوی در دانشگاه آزاد بوئین زهرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
3 ارائه مدلی به منظور تحلیل و پیشبینی عملکرد نظام آموزشی با استفاده از مشخصات دانشجویان با رویکرد داده کاوی مطالعه موردی دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
4 ارایه سناریوهای بهبود برای کاهش میزان ضایعات تولید بوسیله بهینه سازی از طریق شبیه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
5 بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان(مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بهبود تولید روزانه یک خط نورد گرم فولاد با رویکرد شبیه سازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 تجزیه و تحلیل مدت زمان انجام فرآیند تصویب طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی ایران با رویکرد شبیه سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 ترکیب درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص سرطان سینه (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
9 تشخیص بیماری هپاتیت با ترکیب روشهای داده کاوی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
10 توسعه یک روش بهینه سازی برای کمینه نمودن هزینه های یک مدل زنجیره تامین بوسیله تکنیک شبیه سازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
11 توسعه یک روش کارا بر پایه شبیه سازی برای حل مساله تخصیص افزونگی در سیستم های تعمیرپذیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 توسعه یک ماشین جدیدبرایمحاسبه ظرفیت بهینه ذخیره سازی انبارهای موقت درمساله ماشین های سری انعطاف پذیراحتمالی بوسیله تکنیک شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
13 توسعه یک مدل مبتنی بر شبیه سازی، برای بررسی تاثیر حمل کننده ها و ظرفیت بافرها در سیستم های کار کارگاهی با زمان آماده سازی وابسته به توالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
14 حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان با استفاده از ترکیب الگوریتم بهینه سازی فاخته و تکنیک های شبیه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
15 حل مسئله دو هدف تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان با روش های حل مدل های چند هدفه و مقایسه آن ها با رویکردهای آماری و تصمیم گیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
16 خوشه بندی و کشف الگوهای پرخطر مشتریان با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مورد مطالعه: شرکت کارگزاری بیمه سایپا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
17 شبیه سازی توزیع و تخصیص آمبولانس خدمات فوریتهای پزشکی در حوزه شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 شناسایی ورتبه بندی علل تاخیر عملیات تخلیه کالا در پایانه های مرزی مطالعه موردی: پایانه مرزی مهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی
19 مدل سازی مرکز پذیرش مشتریان خدمات پس ار فروش با بـهره گیری از شبکه های صف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 مدییت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد تلفیقی الگوریتم k-mean و متدولوژی RFMجهت خوشه بندی ( مطالعه موردی: شرکت کارگزاری بیمه سایپا) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
21 یک رویکرد جدید برای تشخیص کم کاری تیروئید با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع