دکتر سیاوش شایان

دکتر سیاوش شایان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (دانشیار)

دکتر سیاوش شایان

Dr. Siavash Shayan

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (دانشیار)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات لندفرمهای ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
2 ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت ها و سکونتگاه ها از پدیده فرونشست زمین در دشت دامغان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی ارزش علمی و افزوده ی مکان های گردشگری بر اساس روش رینارد (مطالعه ی موردی: تپه گیان، دشت نهاوند) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی توانمندی توسعه ی گردشگری پایدار ژئومورفوسایت ها با تاکید بر روش کومانسکو (مطالعه ی موردی: ژئومورفوسایت های مسیرگردشگری کرج – چالوس تا تونل کندوان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
5 ارزیابی توانمندی ژیومورفوتوریستی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مطالعه موردی: شهرستان داراب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
6 ارزیابی دقت و صحت شاخص های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده های ژئودینامیکی( مطالعه موردی : حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
7 ارزیابی روند تغییرات پوشش زمین در نوار ساحلی عسلویه - شیرینو با استفاده از مدل LCM (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 2
8 ارزیابی فعالیت های نو زمین ساختی حوضه های آبریز با شاخص های ژئومورفولوژیک مطالعه موردی: حوضه آبریز پاسخن، استان فارس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 1
9 ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج - چالوس (تا تونل کندوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
10 بررسی تاثیر آنتروپوژنیک در تشدید سیلابها در حوضه های ییلاقی (نمونه موردی : حوضه کن، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
11 بررسی تطابق مکان های مناسب تغذیه ی مصنوعی و مخروطه افکنه ها در منطقه ی گتوند با استفاده از روشAHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی نقش اشکال و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی در تشکیل مصالح ساختمانی با تاکید بر سنگدانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 76
13 بررسی نقش نوزمین ساخت، عوامل مورفوکلیماتیک و آنتروپوژنیک در پیدایش و تحول مخروطافکنهها (مطالعه موردی: مخروط افکنه گرمسار) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
14 بررسی و تحلیل اثرات توسعه بر محیط با کاربرد مدل تخریب (مطالعه موردی: شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
15 به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچا نرودی دلتای مند - بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 93
16 پتانسیل فرسایش کناره و ناپایداری مجرا در رودخانه حاجی عرب بویین زهرا- قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 1
17 پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
18 پهنه بندی سطوح مناسب تغذیه ی مصنوعی آبخوان های دشت سبزاب و گتوند با استفاده از مدل فازی و تطبیق آن با مخروطه افکنه های منطقه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 17
19 پهنه بندی فرونشست زمین در حوضه ی آبخیز قره چای همدان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 9
20 تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 19، شماره: 2
21 تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 4
22 تحلیل اثر پذیری تغییرات خط ساحلی خزر در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی، موردمطالعه: خط ساحلی بابل رود (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 26
23 تحلیل پیامدهای اکوژئومورفولوژیک احداث سد بر پایاب رودخانه های ساحلی مطالعه ی موردی: جلگه های سدیچ، گابریک و جگین (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 13
24 تحلیل تاثیر تغییرات کاربری‎های اراضی بر تحولات هیدروژئومورفولوژیک رود کر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
25 تحلیل تاثیر دینامیک رودخانه های ساحلی بر ویژگی های رسوب شناسی و جهات نقل و انتقال آنها در کرانه خط ساحلی (مطالعه موردی: ساحل غربی جلگه مکران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
26 تحلیل تاثیر عوامل مورفودینامیک خشکی بر شکل گیری و گسترش دلتای مند - استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 27
27 تحلیل توانمندی ارزش گردشگری ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: شهرستان های سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصرشیرین) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 12، شماره: 2
28 تحلیل توسعه پایدار شهرى در کلان شهر تهران از دیدگاه مخاطرات ژیومورفولوژیک (مطالعه موردى: منطقه یک شهردارى) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 2
29 تحلیل روند تغییرات آماری دبی و رسوب حوضه آبریز مند و کاربرد آن در برنامه ریزی محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 2
30 تحلیل عوامل موثر بر هیدرودینامیک خط ساحلی طی بازه زمانی ۱۹۵۵-۲۰۱۶ (مطالعه موردی: قاعده دلتای اروندرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
31 تحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی مؤثر در تغییرات خط ساحلی دریای خزر در غرب گیلان. مطالعه موردی: دلتای رودخانه‌ای کرگانرود (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
32 تحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی موثر در عمیق شدگی آبراهه های جلگه جنوب غربی دریای خزر، مطالعه موردی: رودخانه های لیسار، کرگانرود و شفارود در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
33 تحلیل فضایی لندفرم های بادی با استفاده از نظریه فرکتالی (مطالعه موردی: ریگ اردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 2
34 تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 10
35 تحلیل فضایی و سنجش مخاطره ژیومورفولوژیکی شوری زایی در مخروط افکنه گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 5
36 تحلیل مخاطرات فرآیندهای جریانی خشکی مناطق ساحلی خلیج فارس مطالعه موردی : ازکنگان تا بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
37 تحلیل میزان توانمندی گردشگری لندفرم های ژئومورفولوژیک، مطالعه موردی: شهرستان داراب (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 2
38 تکامل بخش ایرانی دلتای اروند طی هولوسن با استفاده از شواهد رسوبشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 4
39 تیوری پیچیدگی و رویکرد کلاژیسم در سیستم های ژیومورفیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
40 سنجش آسیب پذیری بخش کشاورزی در برابر بحران دریاچه ارومیه و چالش های تاب آوری جامعه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 20
41 سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در برابر مخاطره فرونشست زمین مطالعه موردی ( بخشی از جنوب شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 5
42 شناسایی مناطق فرسایشی با استفاده از الگوریتم آلبدو سطحی تصاویر ماهواره ای لندست ۸( مطالعه موردی حوضه آبریز جاجرود) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 44
43 شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشا رسوبات گلفشان های سواحل مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
44 طبقه بندی نظارت شده لندفرم های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک (نمونه موردی: منطقه مرنجاب) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
45 فرایندهای غالب شکل زا در تشکیل توده های ماسه ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 15، شماره: 2
46 نظریه آشوب در ژئومورفولوژی جریانی (مطالعه موردی تغییرات بستر رود کل، هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
47 نقش نوزمین‎ساخت در تحولات ژئومورفولوژیک مرز ساختاری البرز جنوبی ایران مرکزی (مطالعه‎ی موردی: حوضه‎ی حبله‎رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 4
48 نقشه های ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، ضرورت و کاربرد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 79
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی شمال کشوربا استفاده ازتکنیکهای GIS,RS مطالعه موردی خلیج گرگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 آشکارسازی تغییرات موقعیت خط ساحلی با استفاده از TM و +ETM لندست (مطالعه موردی: خلیج گرگان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارتقای دقت براورد شاخص NDSI و کسر پوشش برف سنجنده MODIS با بکارگیری همزمان سنجنده ASTER (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
4 ارزیابی اولیه ناپایداری اراضی شیبدار جهت استفاده در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
5 ارزیابی و پهنه بندی فرسایش پذیری حوضه آبخیز بانه چای با استفاده از الگوریتم فازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
6 اولویت بندی فرسایش زیرحوزه ها با مدل FSM (مطالعه موردی: حوزه آبریز نمارستاق استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
7 PROGRADATION AND TRANSGRESSION OF SHORELINE IN THE ARVAND DELTA (IRANIAN PART) FROM THE LAST 9,000 YEARS TO PRESENT (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
8 برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه آبخیز کنجانچم ایلام با استفاده از مدل MPSIAC (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
9 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات آبدهی چشمه های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
10 تحلیل شدت، مدت، فراوانی وگستره خشکسالی های حوضه دریاچه ارومیه به کمک شاخص بارش استاندارد (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
11 تحلیل قابلیتها و محدودیتهای ژئومورفولوژیک در انتخاب محورهای توسعه شهری (نمونه موردی:شهر اراک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
12 تحلیل نقش وضعیت دریاچه ارومیه بر تغییرات سازمان فضایی به منظور ارتقاء تاب آوری با رویکرد سیستمهای پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
13 تحلیل و منشاءیابی رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر با استفاده از گرانولومتری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
14 چالش های هیدروژیومورفولوژیکی ناشی از خشکسالی در محیط شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
15 حفر رودخانه ای و بالاآمدگی تکتونیک در امتداد کوهستان البرز غربی (مطالعه موردی رودخانه پلرود) در جلگه جنوب غربی کاسپین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
16 ژئومورفوتوریسم و اکوتوریسم مناطق خشک زمینه ای برای همکاریهای مشترک علمی درکشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
17 مطالعه شرایط اقلیمی استان لرستان به منظور توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
18 مطالعه شرایط اقلیمی جزیره کیش به منظور توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس