دکتر علیرضا علی صوفی

دکتر علیرضا علی صوفی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (دانشیار)

دکتر علیرضا علی صوفی

Dr. Aliraza Ali sofi

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (دانشیار)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی تاریخی در باره ی خاندان مهاجر دهدار در عهد صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
2 مدرسه اتفاق ایرانیان در تفلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 5
3 "در ضرورت و اهمیت شناخت اسناد تاریخی: واکاوی عقدنامههای ازدواج عهد قاجار" (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 18
4 «میرزا ابراهیم خان منشی زاده از مشروطه تا کمیته مجازات» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 10
5 اندیشه و عمل سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی در چالش با حکومت ناصری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 14
6 انقلاب اکتبر و تقابل نیروهای انگلیسی با نیروی قزاق در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 4
7 بررسی علل شکل گیری بنادر بوشهر، دیلم و ریگ در دوره صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 44
8 بررسی عوامل موثر بر ترور در دوره قاجاریه (از عهد ناصری تا پایان حکومت محمدعلیشاه) (۱۲۶۴-۱۳۲۷ ه. ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 10، شماره: 38
9 پژوهشی در مورد اصلاحات ارضی سیستان در دوره پهلوی اول (۱۳۲۰- ۱۳۰۰ش / ۱۹۴۱-۱۹۲۱ م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 1
10 تاسیس انجمن های خیریه و مدارس ایرانی در عشق آباد و تاشکند در دوره قاجار ۱۳۲۵ ق تا ۱۳۴۵ ق/۱۹۰۷ تا ۱۹۲۷م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 2
11 تبعات اجتماعی گسترش طبقه متوسط جدید در ایران(1342-1357) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 36
12 تحلیل چالش تفکیک قوا در دور‌ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه‌پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 2
13 تحلیل نسبت اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 59
14 تحلیلی بر نقش عبدالرحمان پاشابابان در روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلی شاه (۱۲۲۸-۱۲۱۲ق /۱۸۱۴-۱۷۹۸م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 4
15 تعامل مجلس پانزدهم و حزب دموکرات قوام السلطنه در دوره فترت قدرت مطلقه رضاشاه و پیشادیکتاتوری محمدرضاشاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 69
16 تقسیمات کشوری و جریان تمرکزگرایی و نوسازی در دوره رضاشاه۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 14، شماره: 1
17 سازمان دهی نظام مدیریت تقسیمات کشوری در اوایل دوره پهلوی اول ۱۳۱۶-۱۳۰۴ش. (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 32
18 علل و پیامدهای قحطی کرمانشاهان در جنگ جهانی اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 5، شماره: 2
19 علل و پیامدهای قحطی ناشی از جنگ جهانی اول در همدان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
20 کارنامه سیاسی و نظامی سردار اکرم در کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 5، شماره: 2
21 کنش های فراقانونی در بازتفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 7، شماره: 25
22 لوطیان و نقش آنان در حوادث و آشوب های تهران در دوره ی مشروطیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 6، شماره: 24
23 مسجد و نظام آموزشی سنتی و جدید در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 18
24 مولفه های هویت ایرانی در میان پناهندگان فرقه دمکرات آذربایجان در جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 13، شماره: 2
25 نصراله فلسفی و تاریخ نگاری جدید در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 27، شماره: 19
26 نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه قاجار ( ۱۳۰۴-۱۲۸۸ ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
27 واکاوی زمینه ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۷ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۱۸م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شهرسازی جدید در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
2 عناصر جدید معماری در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران