دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

Dr. Mohammad Yamani douzi Sorkhabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ساختاری پردیس های خودگردان دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
2 آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 4
3 ارزیابی استراتژیهای ملی پژوهش و تولید علم درگروه فنی - مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 42
4 ارزیابی کیفیت برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در دانشگاه بقیه الله(عج) بر اساس استانداردهای ملی و جهانی (WFME) (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 4
5 اعتبارسنجی عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروه های آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
6 الگوی داده بنیاد شبکه های یادگیری نوآوری دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 4
7 Students Satisfaction of Thesis Conducting Process and its Related Factors Tabriz University of Medical Sciences (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 1
8 The Outcomes of Faculty Development Based on Evolution and Ennovation Program of Medical Education (Qualitative Research) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی ابعاد تضمین کیفیت و رتبه بندی دانشگاهی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 58
10 بررسی تحلیلی ابعاد و مولفه های دانشگاه پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 46
11 بررسی تحلیلی وضعیت توسعه موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۸۸-۱۳۸۴) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 16
12 بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 164
13 بررسی مقایسه ای ساماندهی آموزش عالی کشور مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین موردمطالعه: برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 1
14 برنامه ریزی توسعه دانشگاهی حوزه ای میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
15 پداگوژی دانشگاهی: پدیده ای مغفول در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 2
16 تاملی در مفهوم دانشگاه سازگار شونده (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 4
17 تحلیل تعاملات پیش بینی شده ذینفعان علم و فناوری در قوانین و اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 3
18 تحلیل روشمند محتوای مقالات فصلنامه سیاست علم و فناوری: ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
19 تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 3
20 تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
21 تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 1
22 سرمایههای فکری دانشگاه؛ مبنایی برای سازماندهی برنامهریزی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 1
23 شبکه های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام مند مقاله های علمی- پژوهشی (۹۵-۱۳۸۵) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 1
24 شناسایی عوامل و چالش‍های تولید علم در میدان دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 14، شماره: 4
25 طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
26 طراحی مدل چابکی فرهنگی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 4
27 طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاه های دولتی ایران براساس مدلهای رایج کیفیت رویکردسیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
28 مدیریت سرمایه های فکری دانشگاه : مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 60
29 مفهوم سرمایه علمی در میدان دانشگاهی: دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
30 مقایسه اسناد برنامه های راهبردی در دانشگاه های دولتی منتخب (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 3
31 مقایسه برنامه های راهبردی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با رویکرد کمی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 3
32 مقایسه سبک های مدیریت مدیران دبیرستان های عادی ، نمونه دولتی ،غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
33 مقایسه وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی با وضعیت مطلوب در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بیرونی کیفیت حلقه مفقوده ارزیابی کیفیت و اعتبارسنجی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
2 ارزیابی درونی دانشکده فلسفه دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم و ارایه چهارچوب کاربست نتایج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
3 بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاهی مورد مطالعه: گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
4 شناسایی ابعاد فرهنگ یادگیری در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
5 مقایسه آمایش آموزش عالی کشور در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو
6 مهمترین وظایف مدرسان موک جهت ارتقای حفظ و نگهداشت یادگیرندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
7 نقش و اهمیت مدرسان در دوره های برخط باز گسترده (موک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
8 هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی و سیاست گذاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه تصمیم گیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی