دکتر حمید حسن پور

دکتر حمید حسن پور گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه

دکتر حمید حسن پور

Dr. Hamid Hasanpour

گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرهای محلول پاشی برگی گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) بر ویژگی های زیست شیمیایی و فیزیولوژیک انگور در تنش سرما (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 3
2 ارزیابی ترکیبات حاوی فعالیت آنتی اکسیدانی پوست و گوشت میوه ازگیل توسط عصاره متانولی و استونی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 4
3 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و رنگ میوه برخی از ژنوتیپ‌های سنجد angustifolia L. ) (Elaeagnus در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 2
4 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های مختلف بنه (Pistacia atlantica ) در مرحله سبز (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 35، شماره: 3
5 بررسی خواص ریخت شناسی میوه برخی از ژنوتیپ های وحشی زرشک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 1
6 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های ازگیل در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
7 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و پاداکسندگی برخی از موهای وحشی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
8 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رنگ میوه برخی از نژادگان های توت سفید (Morus alba) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
9 پیش بینی تراز آب زیرزمینی دشت شاهرود استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
10 تاثیر زمان برداشت بر خصوصیات کیفی، آنتی اکسیدانی و ناهنجاری های فیزیولوژیکی سیب ارقام رد و گلدن دلشیز در طول انبارداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 2
11 تاثیر غلظت های مختلف چیتوسان بر عمر انبارداری و کیفیت پس از برداشت میوه زغال اخته (Cornus mass L.) (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 29، شماره: 4
12 تاثیر کاربرد برگی نانو ذره های تیتانیوم دی اکسید بر ویژگی های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم سابرینا در شرایط کم محلول دهی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 3
13 تاثیر کاربرد پس از برداشت گاماآمینوبوتیریک اسید و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات بیوشیمیایی آلو رقم شابلون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
14 تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
15 تنوع فیتوشیمیایی، بیوشیمایی و مولکولی انجیر (Ficus carica L.) در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 52
16 کاربرد برگی نانو ذرات کلات روی، بر ویژگی های کمی و کیفی توت فرنگی رقم ’سابرینا‘ در شرایط محلول دهی متفاوت (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 2
17 کاربرد پس از برداشت متیل جاسمونات بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و آنزیم های آنتی اکسیدانی گیلاس رقم تک دانه مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 1، شماره: 2
18 منابع ژرم پلاسم و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه ذغال اخته (Cornus mas L.) در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 4
19 ویژگی های میوه شناختی برخی از نژادگان های زالزالک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف پتاسیم بر برخی خواص کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم آلبیون در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
2 بررسی تاثیر GABA بر بیان ژن BAP۱ تحت تنش سرما در ارقام تجاری انگور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 بررسی روش و زمانهای مختلف پیوند روی دو رقم تجاری گردو تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بررسی روند تغییرات محتوای بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی شاه توت طی مراحل مختلف رشد و نمو میوه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 بررسی فعالیت پاداکسایشی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های ازگیل (Mespilus germanica L.) در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 بررسی فعالیت پاداکسایشی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های سنجد در استان های آذربایجان شرقی وغربی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 تاثیر اسیدآمینه های ال-سیستئین بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی میوه گلابی رقم "درگزی" در طول انبار سرد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
8 تاثیر ایندول بوتریک اسید )IBA( و زمان قلمه گیری بر ریشه زایی قلمه های سنجد(Elaeagnus angustifulia L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 تاثیر زمان برداشت بر برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی ارقام سیب رد دلیشیز و گلدن دلیشیز در شرایط ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
10 تاثیر نفتالین استیک اسید (NAA) و زمان قلمه گیری بر ریشه زایی قلمه های سنجد (Elaeagnus angustifulia L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 تاثیرمحلول پاشی غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر فعالیت آنتی اکسیدانی میوه توت فرنگی رقم سابرینا در شرایط کم محلول دهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
12 تأثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت به سرمای زمستانه جوانه های انگور رقم بیدانه قرمز در مرحله تکمیلی سازگاری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 تغییرات در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در کشت ریشه مویین بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus) تحت تأثیر سیلیکون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
14 کاربرد پس از برداشت سالیسیلیک اسید بر ماندگاری و برخی شاخص های کیفی میوه آلوی رقم شابلون (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
15 مروری بر خواص دارویی و آنتی اکسیدانی میوه ذغال اخته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
16 مطالعه خصوصیات فیزیکی و رنگ میوه نژادگانهای شاه توت (Morus nigra) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 مقایسه عملکرد و خصوصیات کمی دو رقم توت فرنگی در دو سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران