دکتر افشین شریعت مهیمنی

دکتر افشین شریعت مهیمنی

دکتر افشین شریعت مهیمنی

Dr. Afshin Shariat Mohaymany

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A ROUTING METHODOLOGY FOR HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION TO REDUCE THE RISK OF ROAD NETWORK (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 19، شماره: 3
2 ارایه روش ابتکاری طراحی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از نظریه گراف (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 4
3 ارایه مدلی برای طراحی وتوسعه شبکه های پایدارحمل ونقل برمبنای الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
4 Creating Bus Timetables Under Stochastic Demand (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 20، شماره: 3
5 بررسی روند تغییرات سهم حمل ونقل ریلی و میزان تلفات حمل ونقل جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 43، شماره: 87
6 بکارگیری شاخص ریسک براساس معیار دسترسی برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه جاده ای استان کردستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
7 تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه کننده چندطریقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
8 تحلیل شدت مصدومیت ناشی از تصادفها در راههای دوخطه برونشهری با استفاده از مدلهای دادهکاوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
9 تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده های سیستم موقعیت یاب جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
10 تحلیل مکانی تصادف های درون شهری با استفاده از رگرسون وزنی مکانی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 3
11 تخصیص سرمایه گذاری در شبکه حمل و نقل بر مبنای قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 76
12 روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان ظرفیت ودسترسی اتصال درشبکه های حمل ونقلی آسیب پذیردرون شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
13 شناسایی الگوهای زمانی مکانی ازدحام ترافیکی با استفاده از کلان داده های مبتنی بر تصاویر ترافیکی سرویس نقشه گوگل (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 1
14 مدل تخصیص ناوگان گشتهای امداد خودرودر شبکه بزرگراهی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
15 مدل سازی انتخاب مسیر روز به روز رانندگان در شرایط عدم قطعیت با استفاده ازتئوری مجموعه های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
16 مدل سازی عوامل موثر بر مدت زمان پیاده روی و انتخاب شیوه پیاده روی در تمامی سفرها: مدل های مدت زمان و لوجیت از داده های تورمبنای سفر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 2
17 مطالعه رفتار سفر افراد با استفاده از داده های تلفن همراه (CDR) مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب طراحی سرویسهای شبه حمل‌و‌نقل عمومی مبدا- مقصد شهرهای کوچک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارائه روش تقریبی برای سرمایه گذاری در شبکه حمل و نقل درون شهری در شرائط عدم قطعیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارائه روشی برای بکارگیری تخصیص احتمالی در حمل و نقل عمومی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
4 ارائه روشی جهت اولویت بندی اجزای شبکه آسیب پذیر در جهت تامین دسترسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
5 ارائه روشی جهت وزن دهی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
6 ارائه شاخص خطرپذیری برای شبکه راههای بین شهری در برابر حوادث طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
7 ارائه مدل طراحی شبکه فیدر چندمدی با رویکرد تخصیص همزمان تقاضا در ایستگاه های شبکه و تعیین ایستگاه های پارک سوار در خطوط ریلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارایه مدل پیش بینی زمان سفر با استفاده از سری های زمانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 ارزیابی آیین نامه ظرفیت راه در تعیین ظرفیت نواحی تغییرخط بزرگراهی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 ارزیابی رفتارهای رانندگی در میان رانندگان حرفه ای ناوگان تجاری - باری با استفاده از پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (نمونه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 ارزیابی شبکه متروی شهر تهران بر مبنای قابلیت دسترسی و توپولوژی شبکه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
12 ارزیابی عملکرد سیستم های کنترل ترافیک تطبیقی اسکتس و هوشمند در شرایط ترافیکی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
13 ارزیابی عملکرد شبکه جاده ای براساس ریسک حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
14 ارزیابی عملکرد شبکههای حمل و نقلی در شرائط عدم قطعیت با استفاده از روشهای شبیهسازی LHS و Monte Carlo (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارزیابی مدلهای شبیه سازی حرکت خودرو (Car Following) در نرم افزارهای VISSIM و AIMSUN (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 ارزیابی منافع و هزینه های به کارگیری روشهای مدیریت بحران در شبکه حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
17 ارزیابی موقعیت مکانی پایگاههای امدادرسان شبکه جاد های براساس میزان زمان پاسخ گویی (مطالعه موردی شبکه راههای استان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
18 امکان سنجی بکارگیری نرم افزارهای VISSIM و AIMSUN در شبیه سازی سامانه اتوبوسهای تندرو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 Cost Sensitivity Analysis of the Multimodal Feeder NetworkDesigning (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 Designing and Analyzing three-Blade Vertical Axis Wind Turbine Stress under Dynamic Loading (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
21 Spatial Semi-Local Model to Predict the Traffic Accidents inUrban Areas (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 برآورد پارامترهای ترافیکی تقاطعات چراغدار در شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 برآورد تقاضای حمل و نقل کالا در شبکه های شهری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
24 برآورد همبستگی مابین برخوردهای ترافیکی و تصادفات رانندگی در تقاطعات بدون چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
25 بررسی انواع شاخصهای تصادفات در جاده های استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
26 بررسی اهمیت بازنگری در طراحی شبکه حمل و نقل عمومی پس از ایجاد محدوده طرح ترافیک بر مبنای شاخصهای ارزیابی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی تاثیر پوشش داده های حجم تردد در تخمین ماتریس سفر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
28 بررسی تأثیر موقعیت ایستگاه‌های تاکسی بر عملکرد تقاطع های شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی تحلیل آمار تلفات موتور سیکلت در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی تخلفات کاربران جاده ای از گذرگاه های همسطح جاده و ریل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
31 بررسی تمایل به پرداخت کاربران جهت استفاده از خدمات اشتراکی سفر: مطالعه موردی زائرین و گردشگران شهر مشهد (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 بررسی توزیع جانبی خودروها در بزرگراههای شهر تهران به کمک روش های پردازش تصویر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
34 بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل براساس مدل ارایه شده دراین تحقیق (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
35 بررسی رفتار رانندگی خطرزا در رانندگان ایرانی با استفاده از مقیاس DBQ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 بررسی رفتارهای انسانی و تاثیر آن در عملکرد شبکه حمل و نقل بعد از زلزله (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
37 بررسی روشهای مختلف تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان برای سرمای هگذاری در شبکه حمل ونقل آسی بدیده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی شاخص خطرپذیری در محورهای ارتباطی استان کردستان برای حوادث طبیعی و جاده ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
39 بررسی قیمت گذاری متغیر برای تاکسی های خطی باتوجه به الگوی زمان سفر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 بررسی متغیرهای مرتبط با رفتار قبول فرصت رانندگاندر تقاطعات شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
41 بررسی متغیرهای موثر بر تأخیر وسایل نقلیه در اثر تداخل با عابران پیاده در تقاطعات چراغ‌دار و بدون چراغ در شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
42 بررسی مدیریت چراغراهنمایی به صورت کنترل تطبیقی و مقایسه آن با زمان بندی ثابت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 بررسی و بکارگیری سیستم فرماندهی حادثه در مدیریت بحران شبکه، حمل و نقل جاده‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
44 بررسی و مقایسه معیارهای عملکردی سیستم اتوبوسرانی شهر تهران با بیش از30 شهر جهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
45 بررسی وضعیت شبکه حمل ونقل در زمان وقوع سانحه از دیدگاه مدیریت سوانح (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
46 بکارگیری مدل تئوری گراف در تعیین معیار دسترسی در سیستم اتوبوس رانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
47 به کارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در مکانیابی مراکز فوریتهای پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
48 به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری در مکان یابی مراکز فوریت های پزشکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 به کارگیری الگوریتم ژنتیک در مکان یابی مراکز فوریت های پزشکی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
50 بهکارگیری الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات در حل مسئله مکان-یابی مراکز فوریتهای پزشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
51 پیشنهاد معیارهای مناسب تصمیم گیری برای خودروی تاکسی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
52 تحلیل اثربخشی اقدامات کم هزینه ایمن سازیاز دیدگاه رانندگان وسایل نقلیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 تحلیل زمانی- مکانی ازدحام ترافیکی بر مبنای داده های به دست آمده از فن آوری های نوین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
54 تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر در راه های برون شهری: مطالعه موردی محور تهران-آمل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
55 تخمین پویای ماتریس مبدا-مقصد کریدورهای بزرگراهی با استفاده از احجام ترافیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
56 تخمین تابع توزیع سرفاصله ی زمانی وسایل نقلیه در تسهیلات ترافیکی مختلف شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 تعیین شاخص ریسک جهت اولویت بندی اجزای شبکه حمل و نقل در برابر بحران سیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
58 روش های جمع آوری داده های زمان سفر: مروری بر ادبیات و افق های پیش رو (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
59 سامانه فرماندهی حادثه به منظور مدیریت شبکه حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 شبیه سازی تردد عابران پیاده در تسهیلات پیاده روی شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
61 شناسایی مهمترین عوامل موثر در شدت تصادفات موتورسیکلت در جاده‌های اصلی با استفاده از مدل درخت تصمیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
62 طراحی توپولوژی شبکه های پایار حمل و نقل بر مبنای الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
63 طراحی شبکه تغذیه کننده با رویکرد مکانیابی ایستگاه در شبکه با استفاده از روش فراابتکاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
64 کالیبراسیون مدلهای پایه ی برآورد فرصتب حرانی برای شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
65 مبانی طراحی خطوط تغذیه کننده مترو و قطار سبک شهری (خطوط فیدر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
66 متدولوژی تعیین شاخص دسترسی در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی: مطالعه موردی در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
67 مدل اثر ویژگیهای روانشناختی والدین بر استفاده از خودروی شخصی در سفر تحصیلی دانشآموزان دبستانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
68 مدل ارزیابی ریسک برخورد در تقاطعات مبتنی بر شبیه سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
69 مدل تخصیص ناوگان گش تهای امداد خودرودر شبکه بزرگراهی شهری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
70 مدل تعقیب خودروی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی با در نظرگیری قابلیت پیش بینی مکانی رانندگان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
71 مدل سازی عوامل موثر بر مدت زمان پیاده روی و انتخاب شیوه پیاده روی در تمامی سفرها: مدل های خطرمبنا و لوجیت از داده های تور مبنای سفر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
72 مدلسازی فرایند پیشبینیزمان سفر مسافران با استفاده از سیستم استنتاج فازی شبکه مبنای انطباقی ANFIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
73 مدیریت و تحلیل ریسک های پروژه های احداث خطوط جدید مترومطالعه موردی: خط 6 متروی تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
74 مسئله مسیریابی وسیله نقلیه: مبانی نظری، مروری بر ادبیات و افق های پیش رو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
75 مسیریابی محمولات خطرناک به منظور کاهش ریسک در شبکه جاده ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 معرفی اهداف مناسب برای طراحی شبکه حمل و نقل عمومی شهرهای کوچک ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
77 مقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش محتمل ترین حالت در برآورد قابلیت اطمینان در شبکه حمل و نقل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران