دکتر محمد رعایت جهرمی

دکتر محمد رعایت جهرمی استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر محمد رعایت جهرمی

Dr. Mohammad Raayat Jahromi

استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 " صنعت فرهنگ" آدورنو و نسبت آن با موسیقی معاصر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 37
2 «معماری بهمثابه فلسفه» معماری سالینگاروس در آیینه زیباییشناسی کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 12، شماره: 30
3 Comparative Study of Aquinas and Kant‘s Narration of Ethics and Theology (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 21
4 بازنمایی اندیشه مارتین هایدگر در سینمای آندری تارکوفسکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 23
5 بازیمندی فهم نزد ویتگنشتاین و گادامر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 25
6 بررسی تطبیقی خوانش ویتگنشتاین و گادامر از تاریخ مندی فهم (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی تلقی کانت از دین و اخلاق با تکیه بر رساله ن «دین در محدوده عقل تنها» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی نقادانه نظریه "وانمایی" دراندیشه بودریار با نگاهی به پراگماتیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 12، شماره: 1
9 پدیدارشناسی ساختار صوری سوژه در نظام های ساختار باور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 12، شماره: 25
10 تاملی تحلیلی در خاستگاه های فکری پنلوپه مدی پیرامون فلسفه ریاضیات (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 10، شماره: 2
11 تحلیل و بررسی تحول مفهوم Subjectivity به Inter-Subjectivity و جهان به زیست جهان در نظریههای صدق (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 4، شماره: 1
12 سولیپسیسم نزد شوپنهاور و ویتگنشتاین متقدم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 9، شماره: 19
13 ماهیت فرهنگی و اجتماعی زبان در فلسفه های قاره ای و تحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 13، شماره: 2
14 مقایسه تحلیلی تفسیر کانت از ایوب (ع) و کی یرکگارد از ابراهیم (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 2
15 نظریه های مختلف شیء و تاثیر آن ها در تبیین آگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 2، شماره: 4
16 نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 4
17 نگرشی به مبانی دینی و اخلاقی مفهوم حق در دیدگاه کانت و علامه جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 14، شماره: 55