دکتر اردشیر ساسانی

دکتر اردشیر ساسانی

دکتر اردشیر ساسانی

Dr. Ardeshir Sassani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.