دکتر سیدرضا غفاری رزین

دکتر سیدرضا غفاری رزین عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین

دکتر سیدرضا غفاری رزین

Dr. Seyed reza Ghafari razin

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.