دکتر راضیه حجتی زاده

دکتر راضیه حجتی زاده استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

دکتر راضیه حجتی زاده

Dr. Razie Hojatizadeh

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «از استعاره در فلسفه عرفانی پیرس تا نماد در زبان عرفان» «رویکردی تازه به نشانه شناسی عرفانی» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 6
2 الگوی بررسی ساختار ارتباطی زبان در متون تعلیمی ادبیات فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 4، شماره: 1
3 بررسی اجمالی جلوه های شناخت و تربیت در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 15، شماره: 3
4 بررسی انگیزه‌ها و ابزارهای زبانی محاکات تقبیحی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 3
5 بررسی عناصر زمینه گرا(حالی-مقالی) در گفتمان نی نامه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی کارکردهای زبانی بی ادبی در بخش نخست ابومسلم نامه ابوطاهر طرطوسی برپایه نظریه کالپپر (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 13، شماره: 3
7 بوطیقای کاربردشناختی شباهت ها و تفاوت های علم معانی (بلاغت) و نظریه کاربردشناسی زبانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 1، شماره: 1
8 پرسش از پرسش گونه ها و کارکرد پرسش در دیوان حکیم ناصر خسرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 79
9 تاملی بر مبحث «وجهیت های» زبانی با تاکید بر نقش افعال شبه معین در تکوین نظام معرفت شناختی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
10 تأثیر نقش‌نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 6، شماره: 2
11 تحلیل جغرافیای نمادین مکان- کهف در تفسیر عرائس البیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 8، شماره: 15
12 تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه من استعلایی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 5، شماره: 8
13 تحلیل نشانه معنا شناختی دیدن و پدیدارهای دیداری درکشف الاسرار و مکاشفات الانوار روزبهان بقلی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 13
14 جایگاه عشق در مبانی سنت های اول و دوم عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 30
15 چرخش زبان در جنبش سماع تاثیر پیشانگاشت های زبان شناختی در سیر تحول مفهوم سماع عارفانه نزد محمد غزالی و مولوی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
16 مقایسه مفهوم سماع در آثار سلمی و احمد غزالی بر مبنای الگوی پیش انگاشت های زبانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 44
17 منطق خوانش ادبی و جایگاه آن در فهم ادبیات (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 1، شماره: 2
18 نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تاکید بر مبحث تجلیات التباسی در عبهرالعاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 5
19 نقشی در خیال اقتضای حال نشانه ها در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 1
20 وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه ها بررسی نقش یاری رسان دلالت های ضمنی در تبیین اغراض ثانوی گزاره های پرسشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 83