مهدی ناطق پور

 مهدی ناطق پور

مهدی ناطق پور

Mahdi Nategh pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.