دکتر مجید امیرفخریان

دکتر مجید امیرفخریان Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

دکتر مجید امیرفخریان

Dr. Majid Amirfakhrian

Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.