دکتر سیده معصومه زمانی

دکتر سیده معصومه زمانی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

دکتر سیده معصومه زمانی

Dr. Seyedeh Masomeh Zamani

استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 5، شماره: 70
2 ارزیابی خواص مهندسی گرما چوب تخریب شده به وسیله قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 37، شماره: 4
3 تاثیر اصلاح بخارگرمایی بر ویژگی های سطحی و فرم های شکست چوب صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 2
4 تاثیر اصلاح شیمیایی پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 34، شماره: 4
5 تاثیر تیمار شیمیایی الیاف در جلوگیری از تخریب بیولوژیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 3
6 تاثیر قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای بر خواص کاربردی چوب تیمار شده با فرایند حرارتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 2
7 تاثیر همزیستی اکتومیکوریزایی بر تحمل به خشکی در صنوبر سفیدپلت (Populus caspica) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 1
8 فعالیت ضد قارچی Beauveria bassiana در برابر قارچ عامل خشکیدگی شمشاد خزری (Calonectria pseudonaviculata) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل قارچ lecanicillium lecanii zimm. Zare and games در کنترل شبپره شمشاد، cydalima perspectalis walker,۱۸۵۹ lep:crambidae (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
2 ارزیابی تاثیر نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل جمعیت زمستان گذران آفت gypsonoma aceriana (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
3 استفاده ازچوب گونه آکاسیا درساخت تخته فیبر با دانسیته متوسط MDF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 اولین گزارش قارچ Beauveria bassiana از پروانه برگ خوار سفید بلوط ۱۹۳۸ Leucoma wiltshirei,Collenette (Erebidae .:Lep (در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
5 اهمیت حفاظت از منابع طبیعی ازدیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
6 بررسی فون آفات و بیماری های گونه های مختلف بید Salix.spp در استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
7 پایش آفات مهم جنگل ها و مراتع استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
8 پایش آفات و بیماری های جنگل ها و مراتع ناحیە صحاری-سندی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
9 پایش آفات و بیماری های درختان بید در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
10 پایش آفات و بیماری های درختان صنوبر در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
11 پایش وضعیت آفات نوپدید و بازپدید مهم جنگل های استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
12 پیش آگاهی و هشدار آفات نوظهور در جوامع جنگلی و مرتعی ناحیه اکولوژی صحاری-سندی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
13 تاثیر تیمارشیمیایی الیاف صنوبر درجلوگیری ازتخریب قارچی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 تنوع گونه ای دوبالان ساپروکسیلیک در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
15 جداسازی و شناسایی قارچ Boletusedulis BoletusBull؛ و تاثیر آن بر فاکتورهای رشدی گیاه سپیدار Populusalba در شرایط همزیستی اکتومیکوریزایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
16 کاربردضایعات لیگنوسلولزی درساخت تخته خرده چوب و بررسی تاثیر آن برخواص فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 مروری بر آفات و بیمار ی های مهم جنگل های استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
18 مطالعه پراکنش و میزبان های دارواش Viscum albumدر جنگل ها و مراتع استان البرز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
19 معرفی آفات و بیماری های کلیدی ذخیرهگاه جنگلی بادامک محلات استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران