دکتر پرویز آزادفلاح

دکتر پرویز آزادفلاح استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پرویز آزادفلاح

Dr. Parviz Azadfallah

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 1
2 An Investigation of Metacognitive Processes with Regard to the Dimensions of ‎Anxiety and Impulsivity (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 5، شماره: 2
3 اثر بخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 3
4 اثر توانبخشی شناختی به کمک رایانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارسا توجه/ فزون کنش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
5 اثر روان درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر «بن مایه تعارضی ارتباط» بر رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 14، شماره: 4
6 اثر موفقیت و شکست بر پاسخ های فیزیولوژیک افراد کمال گرا و غیرکمال گرا (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 1
7 اثربخشی برنامه درمانگری مقابله ای کت در کاهش نشانه های درونی سازی شده کودکان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
8 اثربخشی برنامه های توانمند سازی زناشویی بر رضایت مندی زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
9 اثربخشی درمان بومی فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاهش اختلال بی خوابی (مطالعه مورد-منفرد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 18، شماره: 3
10 اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
11 اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 2
12 اثربخشی شیوه درمانگری فعال سازی طرحواره های معنوی مبتنی برذهن آگاهی در کاهش علائم وا بسته به سوء مصرف مواد و کنترل تکانه در مردان معتاد به مت آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 54
13 ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
14 ارتباط سبک ها و مکانیزم های دفاعی با سیستم های مغزی/ رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
15 اعتبار سنجی پرسشنامه اضطراب ظاهری در بیماران ایرانی مبتلاء به اختلال بدشکلی بدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 7، شماره: 2
16 Development of the Persian Version of the Integrative Hope Scale: A Review of Psychometric Indices (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 12، شماره: 1
17 Frontal Cortical Arousal During Working Memory Performance in Trait ‎Anxiety (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 5، شماره: 1
18 Implementation of participatory-educational program based on Precede model for self-esteem and psychological well-being enhancement of university students (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 14، شماره: 1
19 Implementation of participatory-educational program based on Precede model for self-esteem and psychological well-being enhancement of university students (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 14، شماره: 1
20 Perception of being Overweight in Iranian Women: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 12، شماره: 3
21 The effect of emotional experiences on cardiovascular reactions and facial electromyogram (EMG) in type D personality (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 3، شماره: 3
22 The effect of positive/negative mood induce on cognitive processing speed in impulsive individuals according to impulsivity components (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 4، شماره: 2
23 The effectiveness of Kendall’s coping cat protocol on coping strategies of Iranian children afflicted with internalized disorders (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 3، شماره: 3
24 The Relationship between Meta Cognitive Beliefs and Students’ Test Anxiety Coping Styles, Given the Role of Ambivalent Attachment (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 6، شماره: 3
25 The Role of Historical and Cultural Context Affecting of Emotion Regulation and Health Promotion (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 4
26 Transdiagnostic Treatment Emotion Regulation According to Iranian Culture (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 3
27 بازبینی الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی بر مبنای بن مایه تعارضی ارتباط : یک بررسی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 32
28 بازی های رایانه ای به روایت بازیکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 5، شماره: 17
29 بافتار تاریخی و فرهنگی موثر بر تنظیم هیجان در جامعه ایرانی: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
30 بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر احساس غربت دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 19، شماره: 73
31 بررسی اثربخشی شناخت درمانی و آموزش مهارت های مطالعه در درمان دانشجویان مبتلا به اضطراب امتحان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 3، شماره: 11
32 بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن آگاه در کاهش مشکلات برونی سازی کودکان پسر دبستانی و رفتارهای فرزندپروری مادران آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
33 بررسی الگوهای فعالیت الکتریکی مغز در واکنش به محرک های عاطفی با توجه به صفات شخصیتی برون گرایی و نورزگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 5
34 بررسی الگوی سازوکارهای دفاعی با توجه به میزان تفکر خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 3
35 بررسی تاثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
36 بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر سلامت عمومی و حرمت خود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
37 بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 4
38 بررسی تاثیر روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت با رویکرد روان شناسی خویشتن در تغییر سبک دلبستگی دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 10
39 بررسی تاثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
40 بررسی تحول حافظه ی کاری در کودکان ۷-۵ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 14
41 بررسی رابطه بین گرایش های مذهبی و سالمندی موفق (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
42 بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد روان نژندی گرایی و برون گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 4
43 بررسی سبکها و مکانیزم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال وسواس-بی اختیاری، اضطراب تعمیم یافته و هراس اجتماعی. (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
44 بررسی میزان وپیش بینی عوامل موثر برفرسودگی شغلی کارکنان مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 9
45 بررسی نقش خانواده و کاستی های موجود در مداخلات کاهش استفاده کودکان از رسانه های دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 4
46 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رتبه بندی آگاهی از بدن (BARQ) در میان نمونه ایرانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 67، شماره: 1
47 تاثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی منفی بر ناقرینگی EEG پیشانی مغز براساس ابعاد نورزگرایی و برون گردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 13
48 تاثیر بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 6، شماره: 3
49 تاثیر تصویرسازی ذهنی بر پیشرفت عملکرد حرکتی ورزشکاران رشته ی ورزشی ایروبیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 1، شماره: 1
50 تاثیر تغییر ویژگیهای شخصیتی مدیران عالی سازمان بر جو سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 2
51 تاثیر روان درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر هسته تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه های گوارشی و شیوه های مقابله با تعارض بیماران سوء هاضمه کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 4
52 تجربیات مادران از داشتن کودک عقب مانده ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 7، شماره: 3
53 تحلیل کیفی بهزیستی روانشناختی زنان با توجه به ساختار فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
54 تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 43
55 تحلیل کیفی نظر متخصصان ایرانی درباره نقش باورهای معنوی و اعتقادی موثر در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 9، شماره: 1
56 تحلیل کیفی نظر متخصصان دربارهء نقش دانش و ارزیابی شناختی موثر بر تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 4
57 تحول تفکر خلاق در کودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
58 تدوین مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
59 تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
60 تعیین اثربخشی زوج درمانگری ایماگوتراپی در کاهش علائم سوءمصرف مواد وکنترل تکانه در مردان وابسته به مت آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
61 تعیین شاخص های سلامت روانی در یک سازمان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 17
62 تعیین شاخص های سلامت روانی کارکنان نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 4
63 توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
64 حافظه کاری واج شناختی در کودکان ناروان طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 3
65 داستان گویی دیجیتال و نظریه ذهن: رسانه ای برای ذهن خوانی خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
66 درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
67 رابطه برون گردی و نوروز گرایی با نارسایی های شناختی: ارزیابی نقش واسطه ای فراشناخت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 4
68 رابطه جهت گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 10
69 رابطه فرآیندهای خود نظم بخشی با انتقال متقابل در روان درمانگران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 39
70 رابطه نستوهی و رضامندی زناشویی در زوج های جوان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 3
71 رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 1
72 رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 1
73 روائی واعتبار پرسشنامه سبک های دفاعی در نمونه های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 5، شماره: 1
74 روابط موضوعی و مکانیزم های دفاعی در اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 53
75 رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی (MPS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 2
76 روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
77 روش شناسی واکاوی "شکست درمان" در پژوهش های روان درمانی: راهنمای بالینگران و پژوهشگران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 2
78 ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان شناختی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 61
79 طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 2
80 طراحی مقیاس امکان سنجی برنامه های آموزشی و روان درمانی: راهنمایی برای پژوهشگران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
81 طراحی نسخه نرمافزاری آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین(WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگیهای روانسنجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
82 طراحی و روان سنجی مقیاس سنجش سندرم قبل از قاعدگی در نوجوانان دبیرستانی شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 3، شماره: 4
83 عملکرد حافظه شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 1
84 عوامل زمینه سازروابط فرازناشویی مردان،مطالعه کیفی ازتجارب زنان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 3
85 عوامل موثر بر طلاق طی ۱۰ سال گذشته در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
86 کفایت هیجانی در دختران نوجوان بر اساس بهزیستی ادراک شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
87 گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 1
88 مفهوم پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 26، شماره: 1
89 مقایسه ابعاد شخصیتی آیزنک در افراد دارای چرخه صبحگاهی - شامگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 1
90 مقایسه اثربخشی درمان بین فردی و درمان شناختی- رفتاری بر کاهش توجه متمرکز بر خود و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 42
91 مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی- رفتاری بر پیش بین های عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 1
92 مقایسه اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی – رفتاری در کاهش علایم افسردگی همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
93 مقایسه تاثیر روش های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر میزان تعهد شغلی گروهی از نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 3، شماره: 8
94 مقایسه تاثیر روش های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 20
95 مقایسه تاثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 18، شماره: 1
96 مقایسه تحلیل محتوای روایت های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
97 مقایسه علاقه اجتماعی، خودشیفتگی و رضایت زناشویی در زوجین ایرانی و افغانستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
98 نقش برون گرایی، روان آزردگی گرایی و خلق مثبت و منفی در پردازش اطلاعات هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 6
99 نقش میانجی سبک های رویارویی و منبع کنترل در ارتباط بین ابعاد شخصیتی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی و ارمنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 83
100 وارسی کیفی عوامل خانوادگی موثر بر تنظیم هیجان در جامعه ایرانی: تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
101 ویژگی های روان سنجی شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده (FACI۸) در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 15، شماره: 3
102 ویژگی های روان سنجی مقیاس کشمکش های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
103 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
104 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 2
105 ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس ذهنی سازی عاطفه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 28، شماره: 4
106 ویژگی های روانسنجی مقیاس اعتیاد به خرید حضوری در نمونه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 13، شماره: 52
107 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 2
108 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Motive of Treatment Seeking in People with Depression and Anxiety; Considering Brain/Behavioral Systems Activity and Defense Mechanisms Maturity (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
2 بررسی رابطه تعارض زناشویی و سبک فرزندپروری والدین با سلامت عمومی کودک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
3 بررسی نقش تفاوتهای جنسیتی در ابعاد شخصیت ، سبکهای هویت و مکانیزمهای دفاعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ سلامت کودک (CHQ-PF28) در دانش آموزانِ شهرِ تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان