دکتر محمود شمس شرق

دکتر محمود شمس شرق Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

دکتر محمود شمس شرق

Dr. Mahmoud Shams Shargh

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن روغن های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر ترکیب اسیدهای چرب و کیفیت گوشت بره های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 2
2 اثر افزودن کولین کلراید به جیره های حاوی سطوح مختلف روغن بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
3 اثر روی آلی و معدنی و اسید بوتیریک بر عملکرد و صفات کیفی پوسته تخم مرغ در دوره های مختلف پرورش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 2
4 اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی(Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 1
5 اثر کنجاله گلوتن ذرت بدون فرآوری و فرآوری شده با آنزیم پروتئاز در زمان های مختلف بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 1
6 ارزیابی اقتصادی تغییر نوع انرژی قابل متابولیسم و منبع برآوردی داده های اسید آمینه کل در جیره نویسی کاربردی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی تاثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتیین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری کاب (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
9 بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
10 بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
11 بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
12 تاثیر سطوح مختلف پروتئین و سین بیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 1
13 تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
14 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 1
15 تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
16 تاثیر سطوح مختلف مکمل آلی بیوترونیک و نانوکریستال سیلی مارین با و بدون فاکتورLPS بر عملکرد شیمیایی، هیستولوژی کبد، ایمنی سلولی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی ۲۱ الی ۲۴ روزه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
17 تاثیر فوکوئیدان، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر شاخص های رشد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 24
18 تاثیر نوع دانه غله، آنزیم فیتاز و مخمر ساکارومایسس بولاردی بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی سکوم، خصوصیات لاشه واستخوان درشت نی جوجه‎ های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 38
19 مطالعه تأثیر اندازه فیز یکی کلینوپتیلولیت بر بافتشناسی کبد، خصوصیات لاشه و میزان فعالیت آنز یمهای خون جوجههای گوشتی تغذ ه شده با جیرههای آلوده شده با آفلاتوکسین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 28، شماره: 3
20 مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 4
21 مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر خصوصیات استخوان درشت نی و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن سطوح مختلف خرمای ضایعاتی با پریبیوتیک به جیره بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
3 اثر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 اثرات استفاده از سیاه دانه Nigella sativa L به عنوان محرک رشد در جیره های کم پروتئین بر عملکرد مرغهای تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی
5 اثرات استفاده از سیاه دانهNigella sativa L به عنوان محرک رشد درجیره های کم پروتئین برعملکرد مرغهای تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
6 اثرات افزودن آنزیم، پروبیوتیک و نوع روغن در جیره های بر پایه گندم بر کیفیت گوشت سینه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی کاربرد مکمل طبیعی سین بیوتیک بر مرفولوژی روده و وزن نسبی اندا مهای لاشه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
8 بررسی اثر جنس و افزودن سیاه دانه در جیره‏های کم پروتئین بر کیفیت گوشت سینه جوجه‏های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی اثر جنس، سطح پروتئین جیره و سیاه دانه بر پایداری اکسیداتیو گوشت ران جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
10 بررسی اثر عصاره آبی گیاه کنگرفرنگی بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 بررسی اثر گراماژ، ابعاد ذرات و مقدار ذرات بر ماندگاری زئولیت در کاغذ و مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
12 بررسی اثرات سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین Eبر کیفیت گوشت سینه در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بررسی اثرسطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه Nigella sativa L برفراسنجه های کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
14 بررسی استفاده از پرلیت و زئولیت در مقوای بستر بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
15 بررسی امکان افزایش کیفیت و ماندگاری گوشت طیور به وسیله کاهش مقدار چربی خام (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
16 بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی به مکمل سین بیوتیک به عنوان محرک رشد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
17 بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی جوان تغذیه شده با اسید آلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی شاخص پراکسیداسیون گوشت ران بلدرچین ژاپنی با استفاده از افزودنی ال -کارنیتین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
21 بررسی میزان کارآیی استفاده از منابع پروتئینی جیره و ازت دفعی به محیط پیرامونی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی کلینوپتیلولیت و سدیم زئولیت A (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
22 پاسخ رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و افزودنی های آنزیم، پروبیوتیک و روغن (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 تاثیر تغذیه اسیدآلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی جوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
24 تاثیر ذخیره سازی تخم مرغ در یخچال و سطوح مختلف جو جوانه زده برخصوصیات کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
25 تاثیر ریزذرات کپسوله شده عصاره نعناع فلفلی بر مورفولوژی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
26 تاثیر سطوح افزایشی کنجاله کنجد به همراه آنزیم فیتاز بر خصوصیات استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده ازانرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
28 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
29 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده برخصوصیاتکیفی تخم مرغهای نگهداری شده در دمای اتاق (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
31 تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجههای خونی دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
32 تاثیر سطوح مختلف مکمل کروممتیونین بر صفات تولیدی بلدرچین تخمگذار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
33 تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
34 تاثیر کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی برجمعیت میکروبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 تاثیر کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی برجمعیت میکروبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 تاثیرسطوح افزایشی کنجاله کنجد به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
37 تأثیر افزودن پروبیوتیک، آنزیم و نوع چربی در جیره های بر پایه گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
38 تأثیر مکمل کولینکلراید در جیرههای با سطوح مختلف چربی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
39 راهکاری جهت کاهش آلودگی مواد خوراکی به سم آفلاتوکسین: استفاده از سنگ های رسوبی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
40 مقایسه اثر آنتی اکسیدانی کنگرفرنگی و ویتامین E بر عملکرد و وزن اندام های داخلی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی