دکتر عباس پاکدل

دکتر عباس پاکدل Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran

دکتر عباس پاکدل

Dr. Abbas Pakdel

Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرانتخاب واگرابرای وزن بدن برمیزان تولیدتخم و سایرصفات تولیدمثلی دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
2 اثرسخت زایی برتولیدشیر باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت زایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
3 ارزیابی ژنتیکی جامعه گاوهای شیری هلشتاین اصفهان برای صفت سرعت دوشش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
4 اندازهگیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
5 برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر درگاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
6 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای بازدر گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 4
7 برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 1
8 برازش مدل های آماری ب همنظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیرو وزن بدن در طی دوره شیردهی در بزهای مهابادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
9 برازش مدل های غیرخطی برای توصیف امتیاز سلول های بدنی شیر دورههای مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 2
10 برازش منحنی رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از مدل های غیرخطی و مختلط غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 36
11 بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
12 بررسی رابطه ی ژن TLR4 باورم پستان بالینی درگاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
13 بررسی شاخص سلامت پستان و مقایسه استراتژیهای مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات این صفت در برنامههای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
14 بررسی وجود QTLهای مرتبط باصفات وزن بدن تاسن 28روزگی درنواحی کاندیدا ازژنوم دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
15 تاثیر انتخاب واگرا برای وزن بدن ۴ هفتگی بر شکل منحنی رشد در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 1
16 تاثیر برازش مدلهای مختلف حیوانی بر برآوردپارامترهای ژنتیکی وزن جوجه یک روزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
17 تاثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و روش های دسترسی به دان بر عملکرد تولیدی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 3
18 تاثیرانتخاب واگرا برای وزن 4هفتگی برفراسنجه های منحنی رشد واجزای لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
19 تعیین برخی عوامل موثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابط هیابی سراسری ژنومی در گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
20 تغییرات فراسنجه های خونی، درصد هماتوکریت و وزن اندام های داخلی در شرایط القاء آسیت در جوجه گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 4
21 تمایز بیان ژن انتقال دهنده نوع 1 گلوکز (GLUT1) در زمان های متفاوت فیزیولوژیکی در غدد پستانی بزهای عدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
22 توابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
23 شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک روزگی و شش هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
24 شناسایی یک چندشکلی جدید در راه انداز ژن عامل رشد شبه انسولین 1 igf1 در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
25 فراتحلیل (متا-آنالیز) داده های بیان ژن بافت پستان آلوده شده با باکتری اشریشیاکلی در گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 3
26 مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
27 مطالعه ی تنوع در جایگاه های ژنی شناخته شده ی موثر روی رفتارچراگری در زنبور عسل ایرانی (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 1، شماره: 4
28 مقایسه بین GBLUP Á BayesC دربرآورد ارزشهای اصلاحی ژنومی درتوزیع های متفاوت واریانس ژنهای عمده اثر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
29 مقایسه روش های گوناگون ارزیابی ژنومیک در صفاتی با معماری ژنتیکی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 1
30 مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Detection of Critical Genes Associated with Bovine Staphylococcus aureus (S. aureus) Subclinical Mastitis in Dairy Cattle (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 DNA uptake by embryo could be one of the causes for creation transgenic animals through SMGT (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 Molecular mechanisms of mastitis susceptibility in dairy cattles (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
4 PRESENCE OF NUCLEASE ACTIVITY IN THE CHICKEN EGG WHITE COULD ATTENUATE CHICKEN TRANSGENESIS EFFICIENCY THROUGH SMGT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
5 The comparison of Nuclease activity in chicken egg albumen with commercial DNase I enzyme (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 مدل های سیگموئیدی برای توصیف منحنی تولید تخم مرغ در لاین تجاری گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 مطالعه اثر ارزش های اصلاحی بر روی روند بیان ژن BTN1A1 در زمان های مختلف فیزیولوژیکی غدد پستانی بزه ای عدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
8 مطالعه اثر ارزش های اصلاحی بر روی روند بیان ژن گیرنده پرولاکتین در زمان های مختلف فیزیولوژیکی غدد پستانی بزهای عدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
9 مطالعه بیان شن بتالاکتوگلوبیه در زمان قبل از زایمان، شیردهی و خشکی در غده پستان بسهای عدوی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی