دکتر فاطمه حمیدی فر

دکتر فاطمه حمیدی فر استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی

دکتر فاطمه حمیدی فر

Dr. Fatemeh Hamidifar

استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
2 ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 1
3 ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 2
4 ارائه الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 1
5 ارائه الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 3
6 ارائه الگوی شایستگی های حرفهای مربیان مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 27
7 ارائه الگوی مدیریت بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 1
8 ارائه الگوی مناسب جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی وحرفه ای با رویکرد آمیخته تشریحی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 5
9 ارائه الگوی مناسب صلاحیت های حرفه ای اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
10 ارائه مدل آموزش دندانپزشکی بیمار محور با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 5
11 ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت گرا به منظور پیش بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهدسازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی (مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 51
12 الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد نوظهور) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 3
13 بررسی تاثیر آموزشهای الکترونیکی بر توانمندسازی استادان معارف اسلامی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 20
14 بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 3
15 تبیین معیارهای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 3
16 چالش های تغییر نظام آموزش دندانپزشکی کشور: تهدید یا فرصت (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 4
17 رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد و خودکارآمدی شغلی معلمان (مورد مطالعه: معلمان دوره اول متوسطه منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 2
18 رابطه بین سبک های مدیریتی و روش های تدریس معلمان کلاس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم (مورد مطالعه: دبیرستان های غیر دولتی پسرانه منطقه ۱ آموزش و پرورش شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 18، شماره: 1
19 شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارتقاء مهارتهای مدیریتی مدیران شرکت مترو در قالب یک الگوی مفهومی و پارادایمی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 2
20 شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رهبری فضیلت گرا (مورد مطالعه: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 3
21 طراحی الگوی اجرایی مهارتهای مدیریتی مدیران با استفاده از روش آمیخته تشریحی به عنوان یک حوزه مطالعاتی مدیریتی در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 1
22 طراحی الگوی توسعه مهارت های مدیریتی مدیران با روش نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 4
23 طراحی الگوی توسعه مهارتهای مدیریتی مدیران با روش داده بنیادبه عنوانیک حوزه مطالعاتی مدیریتی در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
24 طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 21، شماره: 84
25 طراحی و روانسنجی "مقیاس معیار های ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه" (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 6
26 نیازسنجی مهارت های مدیریتی اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران با رویکرد نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل رهبری آموزشی برمبنای حکمت اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
2 اولویت بندی عوامل موثر انگیزش شغلی کارکنان شرکت های قطعه ساز خودروی سبک در استان تهران به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
3 بررسی تاثیر ارزش برند بر اعتماد مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
4 بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر عملکرد نیروی انسانی مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
5 بررسی تاثیر هویت برند بر اعتماد مشتریان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس اروپایی مدیریت به روز
7 بررسی عوامل موثر انگیزش شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت های قطعه ساز خودروی سبک در استان تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
8 بررسی عوامل موثر در رفتار مشتری با تاکید بر تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 بررسی مدل های تحلیل حکمرانی در نظام های آموزش عالی جهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
10 تاثیر رهبری اصیل بر بی تفاوتی سازمانی با میانجی گری سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
11 تبیین تاثیرتحول معنوی بانوان درتحقق تمدن اسلامی (با استناد به منویات مقام معظم رهبری) (دریافت مقاله) دومین همایش زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله
12 تعهد سازمانی و عوامل موثر بر بهبود عملکرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
13 روش شناسی با رویکرد اسلامی در حوزه پژوهش های علوم تربیتی (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی
14 رهبری اخلاقی و بهبود عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
15 نقش زن در فعالیتهای اجتماعی با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله
16 نقش زن و خانواده در الگوی پیشرفت اسلامی -ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله
17 نقش علمی زنان در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی (دریافت مقاله) زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله
18 هنر وشرافت مادری در منویات مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله