مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی

مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی

Mostafa Rostami najafabadi

استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.