دکتر محمدرضا صمدی فروشانی

دکتر محمدرضا صمدی فروشانی گروه آموزشی معارف دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محمدرضا صمدی فروشانی

Dr. Mohammadreza Samadi foroushani

گروه آموزشی معارف دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.