دکتر محمد تقی طغرایی

دکتر محمد تقی طغرایی استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محمد تقی طغرایی

Dr. Mohammad taghi Toghrayee

استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در سازمان های فرهنگی- هنری استان اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
3 تاثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل و نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
4 جاده ابریشم فرصتی نوین برای رونق گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 3
5 شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
6 شناسایی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه ی صادرات فرش دستباف ایران (مطالعه موردی: فرش دستباف اصفهان) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 77
7 شناسایی مؤلفه‌های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور(موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنایع دستی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 35
8 شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولیدفرش دست باف اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
9 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 1
10 طراحی مدل بازی پردازی در کسبوکارهای کارآفرینانه مبتنی بر وب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
11 طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
12 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی انجمن زادگاهی دریانی های تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
13 مفهوم پردازی آمیزه بازاریابی در کسب وکارهای فرهنگی - هنری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
14 نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 2
15 نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 6
16 نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بازاریابی بنگاه های کارآفرین (مورد مطالعه: صنایع غذایی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 1
17 نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت های بازاریابی کارآفرینانه شرکت های کوچک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 به کارگیری بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و بزرگ؛ ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
2 تجاری سازی تحقیقات: حلقه ی ارتباطی دانشگاه - صنعت - دولت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی
3 چالش های بازارگرایی مبتنی بر الزامات نوآوری سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
4 رضایت گردشگران داخلی از حملونقل شهری اصفهان (با تاکید بر منابع انسانی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
5 شناسایی عوامل موثر بر فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
6 شناسایی و تحلیل فرصت های کارآفرینانه در بیمارستانهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
7 طراحی ابزار نظر سنجی گردشگران داخلی در ارتباط با سرمایه انسانی حمل و نقل شهری اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
8 طراحی ابزار نظرسنجی گردشگران داخلی در ارتباط با کیفیت خدمات حمل و نقل شهری اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
9 مفهوم پردازی کارآفرینی فرهنگی: (راهبردی کلیدی جهت ترویج، احیا و بازسازی صنایع فرهنگی و هنرهای فراموش شده) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی