دکتر سید موسی حسینی

دکتر سید موسی حسینی دانشگاه تهران

دکتر سید موسی حسینی

Dr. SeyyedMousa Hosseini

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی بر ویژگی های هیدرولوژیک حوضه و پهنه های سیلابی رودخانه (مورد مطالعه: حوضه کشکان در استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 2
2 ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 19
3 ارزیابی کارایی نانو و میکروذرات آهن و کربن گرانول فعال در سیستم تصفیه خانگی آب شرب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 2
4 بررسی ویژگی های هیدرولوژیکی آبخوان کارستی چشمه علی دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 4
5 تاثیر توان تفکیک DEM و ضریب زبری مانینگ بر کارآیی مدلHEC-RAS-WMS در تعیین پهنه های مخاطره سیلاب مطالعه موردی رودخانه کشکان، استان لرستان، ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 41
6 تاثیر توسعه شهری بر وضعیت هیدرولوژی حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه تجریش، شمال تهران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
7 تاثیر ویژگی های هیدروژئولوژی بر میزان جابه جایی تپه های ماسه ای (مطالعه موردی: چاله درانجیر) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 2
8 تأثیر ویژگی‌های هیدروژئولوژی بر مورفومتری نبکاها (مطالعه­ی موردی: چاله دراَنجیر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 30
9 تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونه پژوهش: دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 32، شماره: 4
10 تحلیل فراوانی سیلاب ۱۰۰ساله در حوضه های آبریز ایران و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 2
11 کاربرد تیوری هیدروگراف واحد لحظه ای احتمالاتی (GIUH) در برآوردرسوب روزانه حوضه طالقان و شاهرود (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 2
12 مکان یابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تاکید بر ویژگی های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیرپذیری آبدهی چشمه های کارستی از نوسانات بارش(مطالعه موردی: چشمه های دیمه و پیرغار در استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
2 ارزیابی کارایی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی (مورد مطالعه: حوضه کشکان در استان لرستان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
3 ارزیابی کارایی مدل هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی (مورد مطالعه: حوضه کشکان در استان لرستان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
4 بررسی وضعیت تداخل آب شور-شیرین در آبخوان های اطراف دریاچه نمک (مطالعه موردی: آبخوان شریف آباد و قم-کهک) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
5 بررسی ویژگیهای هیدروژئولوژیک و تحلیل خشکسالی آبدهی چشمه کارستی پیرغار در حوضه شهرکرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
6 پایش تغییرات زمانی-مکانی سنجش از دوری سطح پوشیده از برف و آب ناشی از ذوب برف در محدوده زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
7 تحلیل عوامل مؤثر بر حمل رسوب در حوضه آبخیز قره سو با مدل فورنیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
8 تحلیل هندسه فرکتالی سیستم ژئومورفیک رودخانه (مورد مطالعه رودخانه کشکان) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 مدل ANN's مبتنی بر ژئومورفولوژی و مدل GIUH برای برآورد رواناب مستقیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سیستم بک مخزنی چند منظوره زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
11 مدل سازی عددی انتقال و نگهداشت نانوذرات در محیط متخلخل اشباع: تشریح فرایندهای حاکم، محدودیت ها و ویژگی های مدل های منتخب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 مطالعه آزمایشگاهی حذف بیوشیمیایی نیترات از آبخوان شهرکرد توسط تلفیق نانو ذرات آهن و مواد آلی گیاهی در سیستم چاههای واکنشگر (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب