دکتر سید جمشید موسوی

دکتر سید جمشید موسوی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سید جمشید موسوی

Dr. SeyyedJamshid Mousavi

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 توسعه مدل منابع- مصارف MODSIMدر شبیهسازی بهره برداری از سیستم سدهای چندمخزنه برق آبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 85
2 بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با استفاده از اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
3 بهینه سازی چندهدفه بهره برداری از مخزن سد با درنظرگرفتن رسوب زدایی و تأمین نیاز پایین دست به کمک الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 2
4 تا چه مقدار اطلاع از آینده جریان رودخانه در طراحی و بهره برداری از مخازن سدها قابل برنامه ریزی است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 4
5 تاثیر سیاست بهره برداری از مخزن بر شاخص های طراحی یک سد برقابی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
6 تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی الگورتیم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
7 توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش پذیری حوضه ها برمبنای روش PSIAC (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
8 شبیه سازی- بهینه سازی در تخصیص بهینه منابع آب حوضه ای با احتساب معیارهای کارایی عملکرد و عدالت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
9 طراحی و بهره برداری بهینه بر مبنای اعتمادپذیری از مخازن سدهای برقابی پیاپی با احتساب اثرات متقابل هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 4
10 کاربرد ماشین های بردار پشتیبان در فرامدل سازی به منظور استفاده در بهینه سازی تخصیص منابع آب حوضه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 2
11 مدل ریاضی تحلیل پایداری روند توسعه با کاربرد در بخش آب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 10، شماره: 33
12 مدل سازی بهره برداری بهینه از مخازن با استفاده از برنامه ریزی خطی صحیح مختلط (MILP) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 1
13 مقایسه رویکردهای برنامه ریزی پویا، خطی و غیرخطی در بهره برداری بهینه از مخزن (مطالعه موردی: خشکسالی سال های ۸۰-۱۳۷۷ شبکه های کشاورزی زاینده رود اصفهان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
14 مقایسه عملکرد مدل های DP، SDP و SSDP در بهینه سازی بهره برداری از مخزن های آبی چند منظوره (مطالعه موردی: مخزن سد زاینده رود) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
15 یک الگوریتم مبتنی بر نظریه دوگانگی در بهره برداری بهینه از سیستم های چندمخزنه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر فعالیت های انسانی بر رواناب حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از SWAT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 ارزیابی اثرات تجمعی زیست محیطی احداث سدهای متوالی بر روی رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
3 ارزیابی بهترین راهکارهای مدیریتی در بهبود کمیت سیلابهای شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 ارزیابی پتانسیل تولید انرژی در سدهای برقابی با ضریب عملکرد متغیر نیروگاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی طرح های توسعه منابع اب سیستم چندمنظوره حوضه رودخانه کرخه با رویکرد شبیه سازی متوالی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
6 ارزیابی نقش کاربری اراضی برپتانسیل رواناب حوضه دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 استفاده از مدل تحلیل ورودی - خروجی در ارزیابی بهره وری مصرف آب در ایران و مقایسه با آمارهای بین المللی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 استفاده از مدل جایگزین در حل مسأله تخصیص بهینه منابع آب در سطح حوضه آبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 افزایش کارایی محاسباتی مدل برنامه ریزی پویای احتمالاتی در مدیریت کیفی سیستمهای رودخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
10 اولویت بندی گزینه های شبیه سازی شده بهره برداری و مداخله در سیستم های آب شهری یا استفاده از برنامه ریزی سازشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 بررسی اثر عدم قطعیت جریان ورودی و اعتمادپذیری بر طراحی مخازن برقابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
12 بررسی تابع تقاضای مصرف برق در ایران با کاربرد در بهره برداری از مخازن برقابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
13 بررسی تاثیر ظرفیت سد در تخصیص منابع آب حوضه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
14 بررسی عملکرد تالاب مصنوعی درایران برای تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی نقش عوامل اقتصادی در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 برنامه ریزی آبیاری در شرایط عدم قطعیت با استفاده از یک مدل مقید به شانس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 برنامه‌ریزی بهینه تخصیص منابع آب در سطح حوضه آبریز با اهداف انتقال آب بین‌حوضه‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
18 بومی سازی فناوری حذف کلر در گندزدایی آب شرب (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
19 بهره برداری از سیستمهای چند مخزنه برقابی با اسنفاده از مدل ‏MODSIM (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بهره برداری بهینه از سیستمهای چند مخزنه بوسیله الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بهره­برداری بهینه از سیستم مخازن در زمان سیلاب: رویکرد شبیه­سازی - بهینه­سازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بهره‌برداری بهینه از سیستم‌ چندمخزنه برقابی خرسان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
23 بهره‏برداری بهینه تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی دشت تهران- شهریار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 بهینه سازی ابعاد سیستمهای انتقال و ذخیره آب با هدف تأمین آب کشاورزی (مطالعه موردی طرح انتقال آب حوضه بشار به زهره) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
25 بهینه سازی احتمالاتی تخصیص بار آلاینده در سیستم رودخانه با پارامترهای کیفی تصادفی همبسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
26 بهینه سازی اقتصادی طراحی سدهای برقابی با استفاده از تلفیق روش نیروگاه جایگزین والگوریتم ازدحام ذرات- مطالعه موردی گرشا (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بهینه سازی اقتصادی طرح های انتقال آب با رویکرد همبست آب و انرژی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از رویکرد الگوریتمهای ترکیبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
29 بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی در بهره برداری از مخازن سدها: رویکرد یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
30 بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن چندگانه در شرایط سیلابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
31 بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه با روش های نقاط داخلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه به وسیله روش های نقاط داخلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
34 بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی پیاپی با ارتباط هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 بهینه سازی بهره برداری از مخزن سدگرشا درحین سیلاب با استفاده از شبیهسازی برمبنای پویایی سیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
36 بهینه سازی بهرهب رداری زمان واقعی از مخزن مبتنی بر پیش بینی جریان: مقایسه دو رویکرد پیش بینی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بهینه سازی تخصیص بار آلودگی با استفاده از روشهای یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
38 بهینه سازی طراحی سدهای برقابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بهینه سازی طراحی و بهره برداری از مخزن سد برقابی بختیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
40 بهینهسازی چند هدفه تخصیص بار آلودگی در سیستمهای رودخانهای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
41 پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد زاینده رود با استفاده از الگوریتم پیش بینی K- نزدیک ترین همسایگی (KNN) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 تحلیل اثر همبستگی سریال جریان بر افق پیش آگاهی قابل استفاده از آورد روخانه در بهینه سازی مخازن سدها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
43 تحلیل همزمان پتانسیل برقابی و اقتصادی طرح های برقابی ذخیره ای: مطالعه موردی سد و نیروگاه گرشا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
44 تخصیص اولویت-پایه منابع آب در سطح حوضه آبریز؛ مقایسه مدلهای MODSIM WEAP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 تخصیص بهینه آب در سطح حوضه آبریز با استفاده از ترکیب مدلهای MODSIM و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
46 تخصیص هیدرولوژیک- پایه منابع آب در سطح حوضه?آبریز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تخمین ضریب نفوذپذیری خاک های رس مخلوط متراکم با استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
48 تصفیه فاضلاب بااستفاده از فرایندهای بیولوژیکی رشدچسبیده وتلفیقی درایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 تعدیل روش آماری هرشفیلد در برآورد حداکثر بارش محتمل با رویکرد روش فیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
50 تعیین ظرفیت بهینه مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی-الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
51 توسعه روشSCSبا مفهوم روش منطقی در برآورد پیک سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
52 ساخت مدل جایگزین بمنظور تقریب تابع هدف در مسائل بهینه سازی با استفاده از کمترین داده لازم جهت آموزش و کاربرد آن در حل مسأله تخصیص بهینه آب در سطح حوضه آبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 طراحی بهینه سیستم مخزن برقابی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر هوش ذات جمعی (Particle Swarm Optimization) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
54 طراحی و بهره برداری بهینه از سد برقابی بختیاری با قوانین بهر ه برداری فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 طراحی و بهره برداری بهینه از مخازن سدهای برقابی پیاپی با استفاده از الگوریتم ترکیبی BPSO-NLP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
56 ظرفیت بهینه سازه های ذخیره و انتقال آب با احتساب هزینه های ثابت و اولیه اجرا (Fixed Costs) در تخصیص منابع آب در سطح حوضه آبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
57 کاربرد روش تحلیل ورودی-خروجی در بهینه سازی اقتصادی طرح های انتقال آب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 کاربرد سیستم استنباط فازی در پیش‌بینی امواج (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
59 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در فرامدلسازی به منظور استفاده در بهینه سازی تخصیص منابع آب حوضه اترک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
60 کاربرد مدل SWAT در شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
61 کاربرد یادگیری تقویتی در بهینه سازی بهره برداری از مخازن سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 کالیبراسیون خودکار مدل بارش-رواناب HEC-HMS با استفاده از بهینه ساز الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
63 کالیبراسیون خودکار مدل مفهومی HEC-HMS- رویکرد شبیه سازی و بهینه سازی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 کاهش خطای گسسته سازی متغیرها در مدل برنامه ریزی پویای احتمالاتی مخزن با کمک نظریه مجموعه های فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
65 ماشین های بردار پشتیبان در فرامدلسازی به منظور استفاده در بهینه سازی تخصیص منابع آب حوضه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 مدل برنامه‌ریزی پویای احتمالاتی با گسسته‌‌سازی فازی مرحله‌ای از متغیر حالت در بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
67 مدل بهره برداری بهینه از سیستم مخازن در زمان سیلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
68 مدل بهینه سازی ظرفیت مخازن سدها با استفاده از الگوریتم ترکیبیPSO-LP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 مدل بهینه سازی فصلی تخصیص بار آلودگی در سیستم های رودخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
70 مدل بهینه‌سازی- شبیه‌سازی بهره‌برداری کوتاه مدت از مخزن در شرایط سیلابی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
71 مدل پیش بینی سیلاب با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی و مقایسه آن با روش رگرسیون همراه با حل مثال موردی حوزه کرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
72 مدل تخصیص کمی-کیفی منابع آب سطحی در سطح حوضه آبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
73 مدل ترکیبی PSO-MODSIM در طراحی سیستمهای چندمخزنه برقابی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر تخصیص منابع آب حوضه رودخانه کرخه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
75 مدلسازی عملیات خاکی با استفاده از تئوری منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
76 مروری تطبیقی بر رویکردهای IWRM مدلهای هیدرولوژیکی - اقتصادی و همبست (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
77 مقایسه عملکرد مدلهای DP، SDP و SSDP در تدوین سیاست های بهینه بهره برداری از سد زاینده رود (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
78 مقایسه عملکرد مدلهای تلفات گرین امپت و SCS بر کالیبراسیون خودکار مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
79 نخبه گزینی از جواب های شدنی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب