دکتر محمود محمدی

دکتر محمود محمدی استاد گروه آموزشی شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محمود محمدی

Dr. Mahmoud Mohamadi

استاد گروه آموزشی شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی برای تولید یا بومی کردن علم شهرسازی ایرانی با استفاده از متون اخلاق عرفانی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 4
2 ارزیابی اثرات رقابت پذیری بر دگرگونی شبکه شهری به کمک روش تحلیل شبکه اجتماعی مورد مطالعه شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 25
3 ارزیابی اثربخشی مشوق های محرک حفاظت از خانه های با ارزش تاریخی (مطالعه موردی: بناهای تاریخی محله جلفای اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
4 ارزیابی تاثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکه شهری در مجموعه شهری اصفهان با به کارگیری روش تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
5 ارزیابی شدت فرسودگی در محیط ساخته شده با روش تلفیقی AHP & O.M در محیط GIS(نمونه موردی: محدوده ۱۵ هکتاری محله همت آباد اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 46
6 ارزیابی نظریه پروگرام در چارچوب ارزشگذاری پروگرام ارگ جهان نمای اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 10
7 ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های مسکن شهری (مطالعة موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
8 استفاده از مدل SWOT در ارزیابی توان امنیت گردشگری خارجی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 14، شماره: 1
9 انتخاب مسکن براساس رابطه جایگزینی بین ویژگی های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوار مالک نشین در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی تحولات ساختار فضایی در مورفولوژی شهر طی ادوار تاریخی. نمونه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 32
11 بررسی چالش های توسعه شهر جدید مجلسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 2
12 بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه (نمونه موردی: سپاهان شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 24
13 بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
14 به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 351
15 تبیین رابطه الگوی پراکنش شهری با توسعه پایدار– مطالعه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
16 تبیین یک چهارچوب مفهومی برای «شهر اسلامی» (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 80
17 تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 1
18 تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 13
19 تحلیلی تبیینی درباره عوامل موثر بر شکل گیری ریخت شهری در یک بافت خودانگیخته (نمونه موردی: محله زیادلو، گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
20 تخمین نیاز به فضای مسکونی در منطقه ۵ شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 4، شماره: 3
21 تدوین الگوی برنامه ریزی راهبردی محله محور با تاکید بر رویکرد شهر سالم (مطالعه موردی: محله ساربان شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
22 تدوین الگوی توسعه پایدار شهری مبتنی بر توسعه مجدد با استفاده از الگوریتم خوشه بندی (مورد مطالعه: شهر اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
23 تعیین و تحلیل مشکلات ساختاری فضایی و فعالیتی شهرها برپایه رهیافت مشکل یابی-مشکل گشایی (مورد مطالعه: منطقه ۷ شهراصفهان ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1400، شماره: 3
24 چارچوب تحلیلی ریخت-گونه شناسی بافت های شهری از منظر کارایی انرژی: مطالعه موردی سپاهان شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 4
25 خوانش ترجیحات استفاده کنندگان در تجربه فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 38
26 درآمدی بر مفاهیم «بالاشهر » و «پایی نشهر » با تأکید بر حوزه های معنایی و تحلیل محتوای نگرش های مردمی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
27 روش تحلیل لایه ای علی (CLA) و کاربرد آن در واکاوی عمیق مسائل در سیستم های آشوبناک شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
28 روش تحلیل لایه ای علی (CLA) و کاربرد آن در واکاوی عمیق مسائل در سیستم های آشوبناک شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 41
29 رویکرد ساختاری در تحلیل شاخص های بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد میانی شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 3
30 رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 28
31 سنجش اولویت ابعاد تاب آوری در قوانین بازآفرینی بافت های فرسوده (مورد مطالعه: محله سیروس، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
32 سنجش تاثیر شاخص‌های ساختار فضایی شبکه ارتباطی بر فرسودگی حاصل از نفوذناپذیری (مطالعه موردی: بافت‌های فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 31
33 سنجش شاخص های موثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 3
34 سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 3
35 شبیه سازی تغییرات کاربری زمین در بافت های شهری: تلفیق رهیافت مونت کارلو، منطق فازی و سلول های خودکار (مطالعه موردی: منطقه ۷ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 23
36 شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری در شهرداری با روش نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
37 شناسایی عوامل موثر بر فرآیند تنظیم مجدد زمین در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 43
38 شناسایی موانع تحقق اهداف بازآفرینی در برنامه ریزی قوانین بافت فرسوده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
39 مدل سازی تفکیک قطعات زمین در فرایند توسعه شهری (مورد شناسی: شهر سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 27
40 مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری در ایران (مورد مطالعه: محله همت‌آباد اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 35
41 مکان یابی چند معیاره کاربری فضاهای سبز با استفاده از روش تحلیل مناسبت کاربری زمین(مورد مطالعه: شهر اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد برنامه ریزی مشارکتی موثر برتوسعه فضای سبز خصوصی (مطالعه موردی: محله مهرآباد اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
2 اثرات توسعه ی فضای سبز خصوصی بر زندگی شهروندان (مطالعه موردی: محله مهرآباد اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی شهراصفهان مبتنی بربرنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
4 ارایه مدلی نو برای ارزیابی استقبال کاربران شهری از مدیریت شهری الکترونیک (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
5 ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه احیای میدان امام علی (ع) اصفهان بر شاغلین محدوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
6 ارزیابی اجرایی شدن مکانیسم انتقال حق توسعه در ابعاد مختلف مطالعه موردی: اراضی کشاورزی و باغی منطقه 9 شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
7 ارزیابی کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی با رویکرد کاهش اسیب پذیری ناشی از زلزله نمونه موردی: منطقه پنج شهرداری تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 ارزیابی نظریه پروگرام در چارچوب ارزش گذاری پروگرام بازارهای روز کوثر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
9 اصطلاحات و مفاهیم شهرسازی و معماری دربوستان و گلستان سعدی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
10 امکان سنجی اجرای روش تنظیم مجدد زمین در نوسازی شهری (نمونه موردی: محله همتآباد اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
11 امکان سنجی برنامه ریزی استراتژیک شهری با رویکرد CDS (نمونه موردی: اسلامشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 بررسی اثرات متقابل سازه های پذیرش فناوری توسط کاربران شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی تئوری در مدیریت بحران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی و تحلیل ضوابط پارکینگ در طرح تفصیلی شهر رشت با تأکید بر کاربری مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
15 بررسی و شناخت رهیافتهای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
16 برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری مطالعهموردی: شهر آمل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
17 برنامه ریزی نوسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از مشارکت مردم در محله جابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
18 به کارگیری روش تنظیم مجدد زمین در نوسازی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
19 تأملی بر ارتقاء معنای مکان مبتنی بر احساس تعلق مکانی با رویکرد پدیدار شناسانه محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
20 تحلیل بازنوسازی و تجدید حیات شهری: تعیین و تحلیل فضاهای نیازمند تخریب، توسعه مجدد، احیا و حفاظت شهری مطالعه موردی: منطقه ۵ شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
21 تحلیل راهبردی قابلیت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 تحلیل قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور با رویکرد برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
23 تحلیل قوانین سیما و منظر شهری با تاکید بر نمای ساختمان ها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
24 تحلیل کیفیت سرزندگی محدوده مرکزی شهر زنجان با تأکید برجذابیت فعالیتی عرصه های عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
25 تحلیل مناسبت محیطی برای توسعه جدید مسکونی در نواحی قابل تخریب، پاکسازی و توسعه مجدد ( منطقه ۵ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
26 تحلیل منزلت اجتماعی بافت تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
27 تحلیل نقش برنامه ریزی راهبردی در ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
28 تحلیل و ارزیابی ظرفیت قابل تحمل زیست محیطی شهراصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
29 تحلیلی بر قانون احیا در بافت های فرسوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
30 تحلیلی بر مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری در شکل گیری سیما ومنظر شهرهای اسلامی-ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
31 تدوین چارچوب ارزیابی محیط زیستی خزش شهری با بهره گیری از رویکرد SEA (نمونه ی موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
32 تدوین شاخص های مرفولوژیکی شهر با محوریت بهره وری مصرف سوخت ساختمان،گامی به سوی طراحی شهری انرژی کارا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
33 تدوین مدل برنامه راهبردی اصفهان 90 مبتنی بر انگاشت کیفیت زندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
34 تعیین آستانه های تحمل زیست محیطی با استفاده از مفهوم حدود قابل قبول تغییرات(نمونه موردی:شهر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
35 سنجش شاخص های رویکرد شهر سالم در مقیاس محلی (مطالعه موردی: محله ساربان شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
36 سنجش عملکرد دوره سوم شورای اسلامی شهراصفهان درانطباق با حکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
37 شکل شهر رفتار سفر از مبانی تا تجربه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
38 طراحی برنامه راهبردی تغییر و توسعه منطقه 7 شهر اصفهان با استفاده از تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط (آیدا) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
39 عوامل تاثیرگذار در توسعه شهری و جلوگیری از پراکندگی ناموزن آن در اراضی کشاورزی مطالعه موردی: اراضی کشاورزی غرب اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 کاربرد رویکرد تفکر راهبردی در شهرسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
41 معرفی روش تحلیل برنامه راهبردی اصفهان 95 مبتنی بر انگاشت کیفیت زندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
42 معرفی روش مطلوب نوسازی شهری (نمونه موردی: محله همت آباد شهر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
43 معرفی فرایند تنظیم مجدد زمین در نوسازی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
44 مقایسه تطبیقی روشهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده با روشهای ساماندهی مناطق اسکان غیررسمی (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
45 مقایسه تطبیقی نظام برنامه ریزی و تهیه طرح ایران و انگلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
46 نوسازی محله همت آباد شهر اصفهان با استفاده از روش تنظیم مجدد زمین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی