دکتر ام السلمه بابایی

دکتر ام السلمه بابایی دانشیار - دانشگاه پیام نور

دکتر ام السلمه بابایی

Dr. Omolsalame Babaee

دانشیار - دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تغییر اقلیم بر روان آب با رویکرد عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 13
2 تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 3
3 تحلیل فضایی خشکسالی های کوتاه مدت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 0، شماره: 0
4 واکاوی نقش اقتصاد سیاسی اسلامی بر زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات خشکسالی(هواشناسی) برتغییرات سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت بیجار، استان کردستان) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
2 تحلیل روند نمایه های حدی دما و بارش شمالغرب ایران در دوره 2040-2011 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
3 رابطه معماری سنتی در گردشگری پایدار (مطالعه موردی: نواحی استان یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 نقش پست بانک روستایی در توسعه پیوندهای درون ناحیه ای(مطالعه موردی: بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
5 نگرش تحلیلی برتغییرات بارندگیهای ماهانه و سالانه ایستگاه های منتخب استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)