دکتر طاهر عزیزی خالخیلی

دکتر طاهر عزیزی خالخیلی

دکتر طاهر عزیزی خالخیلی

Dr. Taher Azizi Khalkheili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی: تحلیل نگرش دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 12
2 انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی: مورد مطالعه استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 39
3 انگیزه های شغلی و تصمیم گیری بهینه در شغل: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 5، شماره: 10
4 بررسی اثربخشی آموزش های شغلی کشاورزان (مورد مطالعه: آموزش تولید ورمی کمپوست در شهرستان پاسارگاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 7
5 بررسی موانع و بازدارنده های استقرار کارآفرینی سبز در واحدهای تولید گلخانه ای استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 19، شماره: 2
6 تبیین عوامل مرتبط با توسعه کشت گیاهان دارویی و بهبود وضعیت اشتغال کشاورزان از دیدگاه کارشناسان در استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 10، شماره: 20
7 تحلیل راهبردی کسب و کارهای روستایی وابسته به گردشگری در دوران همه گیری کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 10، شماره: 19
8 تحلیل رفتار کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی در شهرستان‎ ساری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 0
9 تحلیل شبکه اجتماعی کنشگران حکمرانی مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشاورزی در استان مازندران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
10 تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا (موردمطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 3
11 رهیافت مدیریت مشارکتی آبیاری: مبانی روانشناختی انگیزش و موانع موجود (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
12 سازگاری با تغییرات اقلیمی: کاربرد تئوری بنیادی (مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
13 سازگاری کشاورزان با نوسانات اقلیمی: مشکلات و موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
14 عامل های موثر بر نیازهای آموزشی توت فرنگی کاران مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
15 عوامل تعیین کننده تمایل کشاورزان برای استفاده از کشاورزی دانش بنیان در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 11، شماره: 1
16 واکاوی چالش ها و راهکارهای بازاریابی محصولات گیاهان دارویی از دیدگاه کشاورزان استان مازندران (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخش کردن آموزش های ترویجی: الزام دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
2 اثربخشی آموزه های قرآنی - اعتقادی و فرهنگی دانشجویان بر سطح نگرش به ملاحظات زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
3 استفاده از مدل رضامندی آمریکایی برای سنجش رضامندی بیمه گذاران کشاورزی: مورد مطالعه استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
4 امنیت آبی برنج با آگاهی از بحران منابع آبی و مدیریت بهینه منابع آب (مورد : شهرستان ساری ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
5 انگیزه تدریس کشاورزی در دبستان (مورد مطالعه: دبستان های شهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی رفتار مدیریت سبز گلخانه داران استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 بررسی مدیریت بهینه آب در میان گلخانه داران استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
8 بررسی مشکلات تاثیرگذار روی تصمیم روستاییان برای مهاجرت از روستا به شهر در شهرستان بابل (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
9 بررسیانگیزه دانشجویان کشاورزی برای اشتغال در بخشتولیدی مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کشاورزی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 برنامه ریزی راهبردی برای توسعه کسب وکارهای سبز با توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی
11 تحلیل بسترهای آسیب پذیری روستاییان از دیدگاه زنان روستایی جنوب شهرستان بابل و ارائهراهکارها برای معیشت پایدار روستاییان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی
12 تحلیل موانع و مشکلات کشاورزان برای مدیریت بهینه آبیاری مورد مطالعه شهرستان سیمرغ استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
13 تحلیل وضعیت امنیت آبی برای توسعه کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
14 توسعه کشت و صنایع تبدیلی گیاهان دارویی در استان :مازندران راهبردی برای بهبود وضعیت اشتغال کشاورزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
15 شفافیت اطلاعات و تصمیم ها در راستای حکمرانی خوب و مدیریت منابع آب کشاورزی : دیدگاه بهره برداران رودخانه تجن ساری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
16 شناسایی و اولویت بندی سازمانهای تاثیرگذار در مدیریت آب کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
17 ضرروت توجه به کشاوری چندکارکردی با توسعه اگروتوریسم در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
18 عوامل تبیین کننده انتظارات روستاییان شهرستان بابل از مهاجرت به شهر (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
19 کار آفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان کشاورزی و منابعطبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
20 مدیریت بهینه انرژی در کسب وکارهای سبز وابسته به گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
21 مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری: چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
22 مولفه های تبیین کننده امنیت اکولوژیکی گردشگری روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
23 نقش آگاهی (دانش تعاونی) بر تمایل باغداران انگور برای مشاركت در تشكیل تعاونی بازاریابی در شهرستان تاكستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 نقش هنجار ذهنی و نگرش بر تمایل باغداران انگور برای مشارکت در تشکیل تعاونی بازاریابی در شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار