دکتر فاطمه رزاقی بورخانی

دکتر فاطمه رزاقی بورخانی

دکتر فاطمه رزاقی بورخانی

Dr. Fatemeh Razzaghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of wheat straw biochar and irrigation water on hydraulic and chemical properties of a sandy loam soil after faba bean cultivation (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 Interaction effects of biochar levels, irrigation regimes, and irrigation water salinity levels on wheat II: grain and soil ions concentration and soil water retention curve (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 1
3 Interaction effects of biochar levels, irrigation regimes, and irrigation water salinity levels on wheat: I: Physiological parameters, evapotranspiration, and yield (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 1
4 Physiologic parameters of faba bean grown under saline condition, deficit irrigation and biochar (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
5 Wheat Straw Biochar Interacts with Irrigation Water and Irrigation Water Salinity to Improve Water Use Efficiency and Yield of Faba Bean (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
6 بررسی موانع و بازدارنده های استقرار کارآفرینی سبز در واحدهای تولید گلخانه ای استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 19، شماره: 2
7 بررسی نقش عوامل ترویجی بر پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران شهرستان ساری (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 3
8 بررسی نگرش کشاورزان نسبت به خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی(مطالعه موردی بخش شیرگاه استان مازندران) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 4
9 بوم شناسی فرهنگی؛ تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سلیمانی در فرآیند توسعه پایدار مراتع (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 5
10 تبیین عوامل مرتبط با توسعه کشت گیاهان دارویی و بهبود وضعیت اشتغال کشاورزان از دیدگاه کارشناسان در استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 10، شماره: 20
11 تحلیل راهبردی کسب و کارهای روستایی وابسته به گردشگری در دوران همه گیری کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 10، شماره: 19
12 تدوین مدل راهبردی TOWS در توسعه گردشگری کشاورزی و روستایی استان مازندران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 3
13 راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی و مدیریت ریسک در توسعه پایدار باغات مرکبات استان مازندران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 3
14 مخاطرات طبیعی و جابجایی سکونتگاهی روستایی: بسترها و پیامدها در روستای بلوچ آباد (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
15 مدل یابی بهینه به کارگیری فناوری های نوین حفاظت آب در میان کشاورزان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 4
16 مولفه های تبیین کننده استقرار راهبرد یک روستا یک محصول (OV OP) برای کارآفرینی روستایی (مورد: شهرستان شازند استان مرکزی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 10، شماره: 19
17 واکاوی چالش ها و موانع پیش روی گلخانه داران گیاهان زینتی استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت آبی برنج با آگاهی از بحران منابع آبی و مدیریت بهینه منابع آب (مورد : شهرستان ساری ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
2 امنیت غذایی از دیدگاه قرآن و جایگاه آن در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
3 بازچرخانی پساب ها ضرورتی برای حفاظت محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
4 بررسی پیش زمینه ها و پیامدهای ایجاد و توسعه توریسم در روستاها ضرورتی برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
5 بررسی جایگاه ترویج کشاورزی در سندچشم انداز بیست ساله کشور1404 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
6 بررسی راهبردهای عمده درارتقای کیفی نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
7 بررسی رفتار مدیریت سبز گلخانه داران استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 بررسی روشهای مدیریت تلفیقی آفات جهت کنترل آفت کرم ساقه خوار برنج (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
9 بررسی ضرورت و اهمیت کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
10 بررسی مشکلات تاثیرگذار روی تصمیم روستاییان برای مهاجرت از روستا به شهر در شهرستان بابل (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
11 بررسی نقش ترویج کشاورزی در انتقال فناوری با تحلیلی بر مدل های انتقال فناوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
12 برنامه ریزی راهبردی برای توسعه کسب وکارهای سبز با توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی
13 بکارگیری فناوری های دوستدارمحیط زیست توسط کشاورزان گامی برای کشاورزی پایدار و جامعه سالم (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
14 بهینه سازی مصرف آب کشاورزی گامی اساسی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
15 بیوگاز راهبردی اساسی به سوی توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
16 تبیین مولفه های زنجیره تامین سبز در گردشگری کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
17 تجارت آب مجازی راهکاری جهت استفاده بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
18 تحلیل بسترهای آسیب پذیری روستاییان از دیدگاه زنان روستایی جنوب شهرستان بابل و ارائهراهکارها برای معیشت پایدار روستاییان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی
19 تحلیل موانع و مشکلات کشاورزان برای مدیریت بهینه آبیاری مورد مطالعه شهرستان سیمرغ استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
20 تحلیل وضعیت امنیت آبی برای توسعه کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
21 ترویج بکارگیری گیاهان تراریخته، راهبردی مؤثر برای توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
22 ترویج و توسعه دهکده گیاهان دارویی گامی برای کارآفرینی پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
23 ترویج، تحقیق و کشاورز سه عنصر کلیدی در فرایند تولید و انتقال فناوری در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
24 تعاونی های روستایی و شرکت های خدمات مشاوره ای گامی در راستای توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 توسعه کشت و صنایع تبدیلی گیاهان دارویی در استان :مازندران راهبردی برای بهبود وضعیت اشتغال کشاورزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
26 راهبردهای اساسی مدیریت ریسک درتوسعه کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 شفافیت اطلاعات و تصمیم ها در راستای حکمرانی خوب و مدیریت منابع آب کشاورزی : دیدگاه بهره برداران رودخانه تجن ساری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
28 شناسایی عوامل موثر بر موفقیت راهبرد یك روستا، یك محصول با تأكید بر گنجینه بومی روستا مورد: روستای جلایر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار
29 ضرروت توجه به کشاوری چندکارکردی با توسعه اگروتوریسم در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
30 ضرورت آموزش مدیریت ریسک و آموزش بیمه کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
31 ضرورت تدوین استانداردهای کشاورزی در تولید محصول سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
32 ضرورت و اهمیت نیازسنجی در توسعه مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
33 عملیات مناسب کشاورزی (GAP) اهرم کلیدی در دستیابی به پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
34 عوامل تبیین کننده انتظارات روستاییان شهرستان بابل از مهاجرت به شهر (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
35 کاربرد ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در کشاورزی دقیق گامی بسوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
36 کاربرد فناوری زیستی در امنیت و سلامت مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
37 کاربست فناوری نانو در کشاورزی رویکردی نوین در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی
38 کشاورزی ارگانیک راهکاری برتر در حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
39 کنترل بیولوژیک و نقش آن در سلامت غذا (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
40 مدرسه مزرعه کشاورز درمدیریت تلفیقی آفات IPM/FFS گامی به سوی توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
41 مدل توسعه مشارکتی فناوری در توانمندسازی کشاورزان در مدیریت مسرعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
42 مدیریت بهینه انرژی در کسب وکارهای سبز وابسته به گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
43 مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی در توسعه کشاورزی پایدار ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
44 مقایسه پروژههای احیائی مراتع از دیدگاه بهرهبرداران (مطالعه موردی: محدودههای عرفی ییلاقی پیرکوه و گهکلام، استان گیلان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
45 مولفه های تبیین کننده امنیت اکولوژیکی گردشگری روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
46 نقش تجاری سازی یافته های تحقیقات دانشگاهی در توسعه فرهنگ کارآفرینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
47 نقش ترویج کشاورزی در توسعه بکارگیری فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) در میان کشاورزان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
48 نقش ترویج و توسعه اگروتوریسم در عمران و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
49 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
50 نقش فناوری زیستی در حفظ و توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
51 نقش گردشگری درکاهش فقر و توسعه روستایی (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
52 نقش مدیریت پسماندها در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
53 واکاوی جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
54 واکاوی جایگاه و نقش کشاورزی دقیق جهت دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
55 واکاوی مؤلفه های اثر گذار برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی