دکتر نوید قوی حسین زاده

دکتر نوید قوی حسین زاده استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

دکتر نوید قوی حسین زاده

Dr. Navid Ghavi Hossein-Zadeh

استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند مغانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 11
2 آنالیز ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان بومی استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 4
3 آنالیز ژنتیکی صفت وزن بدن در سنین تولد تا یکسالگی در گوسفندان نژاد مهربان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 1
4 اثر آنزیم زایلاناز و اسانس باریجه‎ (Ferula gumosa Boiss) ‎در جیره های بر اساس دانه گندم بر عملکرد تولیدی و میکروفلور روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 1
5 اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 1
6 اثر عصاره ی کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 3
7 اثر مکمل جیره ای پودر ژل آلوئه ورا بر عملکرد، وزن اندام های لنفوئیدی و پاسخ ایمنی جوجه بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 1
8 اثر منابع مختلف پودر چربی کلسیمی امگا ۳ و ۶ بر عملکرد، جوجه درآوری، لیپیدهای خون و شمارش فولیکول های تخمدان در مرغ مادر گوشتی مسن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 3
9 اثر همخونی بر میانگین افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 3
10 اثرات پیش مخلوط مواد معدنی بر عملکرد، پر درآوری، خصوصیات استخوان درشت نی و میزان تجمیع عناصر معدنی در سرم و پر جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 3
11 اثرات تزریق داخل تخم مرغ بتا هیدرکسی بتا متیل بوتیرات و گلوکز روی عملکرد رشد و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 4
12 ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با صفات اقتصادی شیر در گاوهای بومی استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 1
13 ارزیابی توابع رشدی برای توصیف رشد در بلدرچین های ژاپنی تغذیه شده با جیره های متفاوت از نظر تراکم مواد مغذی در مقایسه با سطح پیشنهادی NRC (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
14 استراتژی های انتخاب برای افزایش نرخ رشد در بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
15 استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 2
16 Genetic correlation estimates between direct and maternal genetic effects and estimates of the proportion of maternal permanent environmental variance to phenotypic variance for some important traits in Iranian fowls: A meta-analysis (دریافت مقاله) مجله علوم طیور و بیماریهای طیور دوره: 1، شماره: 1
17 برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 1
18 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثل در گاومیش های بومی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 1
19 برآورد روند ژنتیکی صفت وزن بدن در گوسفند شال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 1
20 برآورد روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای صفت طول دوره خشکی سه دوره اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 3
21 برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
22 بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر طول عمر گوسفندان مهربان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 17
23 بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 1
24 بررسی اثرات همگنی و ناهمگنی اجزای واریانس در سطوح مختلف اندازه گله-سال بر پارامترهای ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 4
25 بررسی ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته در دو ناحیه مختلف جغرافیایی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 4
26 بررسی ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی بین پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
27 بررسی استفاده از پارامترهای گازهای خونی به عنوان صفات نشانگر در شاخص انتخاب برای کاهش میزان حساسیت به آسیت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 1
28 بررسی انتخاب چندصفتی در ژنوتیپ های جدید کرم ابریشم ایران- والدین چینی شکل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 1
29 بررسی تنوع چندقلوزایی در چهار جمعیت گوسفندان متعلق به عشایر ایران با استفاده از اطلاعات توام فنوتیپی، نشانگرهای DNA و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 2
30 بررسی سازه های موثر بر عمر بهینه گله گاوهای هلشتاین شمال غرب کشور با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 2
31 بررسی کارآیی فنی گله های گوسفند مغانی استان اردبیل: کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 1
32 بررسی کروموزوم های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان یابی QTL های موثر بر وزن بدن (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
33 پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 1
34 تاثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی یک مجتمع گاو شیری در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 1
35 تعداد بهینه گاو نر تحت آزمون نتاج در شرایط انتخاب همزمان برای تولید شیر، چربی و پروتئین در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 3
36 تغییرات صحت ارزش های اصلاحی ژنومی تحت تاثیر روش های آماری برآورد اثر نشانگری، خصوصیات جمعیت و معماری ژنتیکی صفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 30
37 شباهت های ژنتیکی و تجزیه و تحلیل تبارشناختی گونه های وحشی و اهلی گوسفند بر اساس ژنوم میتوکندریایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 3
38 صحت ارزیابی ژنومی با در نظر گرفتن اثر متقابل بین روش آماری برآورد آثار نشانگری، ساختار جمعیت و معماری ژنتیکی صفت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 2
39 مدل سازی انرژی ستانده در واحدهای پرورش گاو شیری و گاو پرواری با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و انفیس (مطالعه موردی: استان مازندران، ایران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 1
40 مطالعه چندشکلی تک نوکلئوتیدی ژن لاکتوفرین و ارتباط آن با تعداد سلول های سوماتیک شیر گاوهای دورگ استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 2
41 مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی امگا۳ با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 1
42 مقایسه عملکرد هیبریدهای وارداتی کرم ابریشم چینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 3
43 مقایسه مدل های غیرخطی برای توصیف منحنی رشد از تولد تا یکسالگی در بز مرخز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 18
44 مکان یابی QTL کنترل کننده چندقلوزایی در کروموزوم ۱ بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 3
45 ناهمگنی اجزای واریانس پروتئین شیر در سطوح مختلف تولید گله- سال و تاثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی برآورد شده گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 17
46 ناهمگنی مولفه های واریانس رکوردهای روزآزمون تولید شیر و تاثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 4
47 ناهمگنی واریانس صفات تولید شیر و چربی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و تاثیر آن بر تغییر رتبه گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 4
48 نوترکیبی و انتخاب چند صفتی در پنج والد ژاپنی- شکل کرم ابریشم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پودر ژل آلوئه ورا بر عملکرد و صفات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیت های جیره و سن گله مادر بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر سطوح مختلف گلوتامین و تریپتوفان بر ثبات اکسیداتیو و زمان ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
4 اثر نوع سیستم آمیزشی حیوانات روی صحت ارزیابی ژنومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 ارزیابی فراسنجه های خونی در گاو بومی گیلان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 ارزیابی مقایسه ایی بیان ژن NCF۲ در عضله سینه بوقلمون های نر بومی ایران با راندمان خوراک متفاوت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
7 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت طول عمر در گوسفند مهربان با استفاده از راهکار بیزی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 بررسی اثر عوامل محیطی روی پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 بررسی جهش در اگزون 6 ژن گیرنده پروتئین مورفوژنتیک استخوان BMPR1B در بز مرخز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی چندشکلی اینترون چهارم و بخشهایی ازاگزون چهارم و پنجم ژن هورمون رشد درگاو بومی گیلان با استفاده ازروش PCR-RFLP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی فاکتورهای غیر ژنتیکی موثر بر روی طول عمر بره های نژاد مهربان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن لپتین در گاو بومی گیلان با استفاده از روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 تأثیر عصاره کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و میکروفلور جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 تعیین پلیمورفیسم ژن کاپاکازئین( K-CSN ) در گاوهای بومی گیلان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 مقایسه مدل های غیرخطی برای توصیف منحنی رشد در گوسفند مهربان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 مقایسه مدل های غیرخطی رشد برای تعیین مدل رشدی مناسب در بز مرخز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم