دکتر صاحب سودایی مشائی

دکتر صاحب سودایی مشائی هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر صاحب سودایی مشائی

Dr. Saheb Soodaee Moshaee

هیات علمی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محلول پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک های رشد بر مولفه های جوانه زنی برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 2، شماره: 3
2 اثر منگنز، آهن و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی قارچ دکمهای (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 54، شماره: 3
3 ارزیابی ترکیبات لیگنوسلولزی، ویژگی های کمپوست و خاک پوششی تلقیح شده با باکتری ها بر رشد و تولید قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی کمی و کیفی توان تولید اکسین (IAA) برخی سویه های سیانوباکتر جداسازی شده از شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
5 بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، خواص کمی و کیفی دانه دو رقم برنج )طارم و شیرودی( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
6 بررسی تاثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 4
7 بررسی راندمان کود نیتروژنی در دو سطح ماده آلی خاک برای برنج رقم ندا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 2
8 بررسی فیزیولوژیک سیانوباکترهای خاکزی شالیزارهای استان گیلان و به کارگیری سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
9 تاثیر تلقیح باکتری های محرک رشد گیاه بر ویژگی های خاک، جذب عناصر غذایی و رشد فلفل دلمه ای (Capsicum annum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 1
10 تاثیر قارچ میکوریزا و باکتری باسیلوس به همراه کود آلی بر رشد و جذب عناصر غذایی فلفل دلمه ای (.Capsicum annum L) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 13، شماره: 4
11 تحلیلی بر عوامل موثر بر توسعه کشت مکانیزه برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 2، شماره: 2
12 دستورالعمل فنی تشخیص دلایل خوابیدگی بوته (طبیعی و مدیریتی) در زراعت برنج (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 3، شماره: 2
13 کارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تأثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیرسطوح مختلف کودنیتروژنه و زمان وقوع ورس برمیزان خسارت محصول برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی توان تولید مواد محرک رشد گیاه و متابولیت ثانویه توسط سیانوباکتری ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
3 بررسی کارایی محلول پاشی کودهای حاوی عناصرغذایی و موادمحرک رشدبرعملکرد و اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی مؤلفه های جوانه زنی بذرهای برنج حاصل از محلول پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
5 پاشی کود مایع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم فجربررسی کاربرد محلول (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 پرورش گیاهچه برنج (Oryza sativa) با استفاده از اصلاح کننده های آلی خاک در جعبه نشا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 سیانوباکترها و نقش آنها در اراضی شالیزاری برنج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 سیانوباکتری های هتروسیست دار و غیرهتروسیست دار شناسایی شده از شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
9 فناوری استفاده از کاه گندم در فرآیند کمپوست سازی برای تولید قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 کوددهی سرک نسبت های مختلف کلرورپتاسیم به همراه اوره برکمیت و کیفیت برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 محلولپاشی کودهای مایع حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد در راستای بهبود خصوصیات کیفی دانه گیاه برنج (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
12 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی جدایه های Anabaena و اندازهگیری فاکتورهای محرک رشد آنها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی کاربرد بهسازها و تنظیم کننده های واکنش خاک بر پرورش مطلوب گیاهچه در جعبه نشا برنج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 مروری بر میزان دسترسی، ویژگیها و راهکارهای عملی مدیریت کاه برنج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران