دکتر ابوالقاسم نادری روشناوند

دکتر ابوالقاسم نادری روشناوند استاد، دانشگاه تهران

دکتر ابوالقاسم نادری روشناوند

Dr. Abolghasem Naderi Roshnavand

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 25، شماره: 58
2 آموزش و رشد اقتصادی در ایران: یک ارزیابی بنیادی از مسائل و چالش های نظری و روش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 3
3 ارائه الگویی برای دانش محوری دانشگاههای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 43
4 ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی : مورد پژوهی شعب شرکت بیمه آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 5
5 ارزیابی آثار مسایل انتخاب و درونزایی بربازده آموزش یک تحلیل تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
6 ارزیابی نرخ بازده آموزش: مسائل، چالش ها و چشم اندازها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
7 اقتصاد شناختی؛ رویکردی نوین برای تحول آموزش اقتصاد در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 2
8 اقتصاد شناختی: رویکردی نوین برای تبیین تصمیم گیری های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 2
9 الگوی چندسطحی واکاوی نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 42
10 الگوی مفهومی تصمیم‌گیری با رویکرد شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 1
11 بازتعریف رابطه دولت – دانشگاه بر مبنای نظریه کارفرما – کارگزار (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 3
12 بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 22
13 بررسی رابطه ی سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پردیس فنی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
14 بررسی نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه ی انسانی و ارائه ی مدل مناسب برای ارتقاء نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
15 بررسی و تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی دانشگاه ( مورد مطالعه: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
16 بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین المللی شدن دانشگاه ها از دیدگاه صاحبنظران(مورد دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 4
17 تحلیل رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 1
18 تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
19 تخصیص منابع کارایی محور در واحدهای آموزش عالی: الزامات، پیامدها و چشم اندازها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 79
20 تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 57
21 تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در آموزش عالی؛ بررسی سازوکارهای تخصیص منابع مالی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 7
22 رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس سازمانی مدیران و معلمان مدارس شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 1
23 سنجش و ارزیابی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی (موردمطالعه دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 14، شماره: 2
24 شناسایی مولفه های اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 4
25 شناسایی و اولویت بندی مولفه های سازمان دانش محور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 52
26 نقد مبانی روش شناسی مطالعات تجربی نظریه سرمایه انسانی و ارائه راه حل مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 5، شماره: 12
27 نقش مکانیزم های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
28 واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان: مطالعه ای به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بین المللی شدن آموزش عالی و ارتقای کیفیت دانشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
2 تحلیل اثربخشی هزینه دورههای آموزش ضمن خدمت دبیران مقطع متوسطه شهر بیرجند سال تحصیلی 89-90 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
3 دانش محوری در سیاست گذاری آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی