دکتر خدیجه احمدی آملی

دکتر خدیجه احمدی آملی Associate Professor - Payame Noor University

دکتر خدیجه احمدی آملی

Dr. Khadijeh Ahmadi Amoli

Associate Professor - Payame Noor University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.