دکتر عقیله حیدری

دکتر عقیله حیدری Full Professor- Payame Noor university-Mashhad

دکتر عقیله حیدری

Dr. Aghileh Heydari

Full Professor- Payame Noor university-Mashhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.