دکتر محمدرضا کیخا

دکتر محمدرضا کیخا دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمدرضا کیخا

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی انتقادی محرمیت مادرزن با نکاح صغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 12
2 ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 19
3 ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 22
4 امکان سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۷۶ تا ۵۸۶) (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 55، شماره: 1
5 امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 15، شماره: 52
6 امکان سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 57
7 بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 14، شماره: 42
8 بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 17
9 بررسی اختلاف حقوق مسلمان و کافر با مسئله کرامت انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 6، شماره: 14
10 بررسی تاثیر عنصر روانی در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متاخر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 55، شماره: 2
11 بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 37
12 بررسی چالش های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 112
13 بررسی فقهی جشن طلاق (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 11، شماره: 2
14 بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق سنجی آن با غبن (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 52
16 بررسی لزوم استمرار عدالت شاهد تا زمان صدور رای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی موازین جرم تروریسم در اسناد بین المللی و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 23، شماره: 112
18 تاثیر ادعای بارداری زن در تاخیر اجرای قصاص (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 95
19 تاثیر میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی از احکام و شرایط ربای قرضی بر عملکردآنها (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 8، شماره: 28
20 تاثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 3
21 تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 7، شماره: 4
22 تبیین ضابطه تشخیص تعدد یا وحدت شخصیت در دوقلوهای سیامی بر مبنای فقه امامیه و تاثیر آن در قوانین جزایی (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 8، شماره: 29
23 تبیین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت‎های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 7
24 تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی عقد موقت به جهت ضرورت اجتماعی مبتنی بر قاعده مصلحت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
25 تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 53، شماره: 1
26 تحلیل حقوقی عوامل اقتصادی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 28
27 تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 14، شماره: 41
28 تحلیل و بررسی چگونگی مجزی بودن تادیه زکات در فرض اجبار حاکم اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 54، شماره: 2
29 تحلیل و بررسی مبانی مشروعیت درمان اجباری معتادان (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 52، شماره: 1
30 توسعه و تضییق در احکام معاملات در پرتو مقتضیات عرفی و مقاصد شرعی (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 54، شماره: 1
31 جبران خسارت اموال مثلی و قیمی درغصب از منظر حقوق مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 1، شماره: 1
32 چالش های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 52، شماره: 4
33 چالش های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده های پزشکی با تاکید بر نوزادان نارس (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 2
34 چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده ۳۸ قانون مدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 1
35 حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 24، شماره: 70
36 خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 17، شماره: 57
37 راهبردهای معرفتی و اخلاقی همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان و مذاهب در نصوص دینی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
38 سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 8، شماره: 15
39 قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غیرقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 7، شماره: 2
40 کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده ۳۸ قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 23، شماره: 4
41 مسقط حق رد نبودن حدوث عیب جدید با جبران خسارت (نقد بند ۳ ماده ۴۲۹ قانون مدنی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 15، شماره: 26
42 مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 63
43 مطالعه ی تطبیقی حقوق ناشی از طلاق همسر در ادیان ابراهیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 3، شماره: 1
44 معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 4
45 مقایسه روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 6، شماره: 19
46 نقد اطلاق ماده ۴۴۸ قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رویت (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 106
47 نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش در خیار عیب (مادهٔ 422 قانون مدنی) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 102
48 نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 4
49 نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 13، شماره: 24
50 نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 4
51 نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 22، شماره: 66
52 نگرشی انتقادی به سیاست سخت گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون ذاتی حسن یا سوءنیت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 33
53 نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 94
54 واکاوی تحلیلی چالش تعارض احکام حکومتی با نصوص شرعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 99، شماره: 1
55 واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 60
56 واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 7، شماره: 1
57 واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 10، شماره: 18
58 واکاوی نقش و تاثیر قاعده لاضرر در فسخ نکاح به واسطه بیماری های نوظهور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیات الهی الگوی دستیابی به نظم جمعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
2 ارزیابی تطبیقی کیفیت اجرای خیار عیب در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
3 اقبالی، رشد فکری و نزاع قلمی (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما
4 بررس جبران خسارات زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
5 بررسی انگیزه شرافتمندانه در معافیت های خانوادگی و تاثیر آن بر آسیب های اجتماعی نهاد خانواده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی
6 بررسی اهمیت و جایگاه حمایت از محکومان زن در فرایند کیفری اجرای مجازات حبس در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
7 بررسی جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) دومین همایش علوم انسانی اسلامی
8 بررسی حق انتقال تکنولوژی در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
9 بررسی حقوق حمایتی محکومان زن در فرایند دادرسی کیفری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
10 بررسی حکم نجاست الکل و مصرف آن جهت پیشگیری و درمان کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
11 بررسی خلاقیت سازمانی و نقش مولفه های هوش استراتژیک در بهبود آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
12 بررسی شهادت بر شهادت در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
13 بررسی فقهی حقوقی آثار مرگ از روی ترحم(آتانازی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
14 بررسی فقهی و حقوقی معاطات بر حسب قصد طرفین (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
15 بررسی قلمرو تمکین زوجه در فقه امامیه و حنفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
16 بررسی مفهومی فسخ و انفساخ و قابلیت اجرای آن در عقد نکاح (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
17 بررسی میزان آگاهی زندانیان زندان سراوان از قوانین حمایتی از حقوق زندانیان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
18 تبیین و تشریح مفهوم کیفیت سود در شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
19 تحلیل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
20 جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر حقوق مدنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
21 دیدگاه فقه امامیه در مورد انتقال تکنولوژی به عنوان مالکیت معنوی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
22 دیدگاه فقه حنفیه در زمینه جرائم جنسی با تدکید بر حد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
23 راهبردهای معرفتی و اخلاقی همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان و مذاهب در نصوص دینی اسلام (دریافت مقاله) همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز
24 راهکارهای قرآنی کنترل اضطراب ناشی از پاندمی کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
25 رویکردمذاهب اسلامی به منابع بیت المال ومصرف بیت المال در اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
26 سنجش میزان مطلوبیت کفائت در ازدواج در فقه فریقین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی
27 سنگسار از دیدگاه فقه حنفیه و امامیه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
28 ظرفیت های فقه امامیه در پیشگیری از طلاق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
29 لزوم بازنگری در مجازات مرتد، با تاملی بر شکست حصری تفکرات کیفری ارتداد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
30 مال، ملک و سلطنت از دیدگاه فقه و حقوق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
31 مجازات قوادی از دیدگاه فقه امامیه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
32 مسئولیت مدنی انتقال خون آلوده به ویروس کرونا با رویکردی بر مبانی فقهی (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
33 مصرف بیت المال در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
34 مطالعه جنبه معنوی بودن حق انتقال تکنولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
35 مطالعه حقوقی چگونگی انتقال تکنولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
36 مقایسه کارکردهای قاضی القضات در اسلام و لرد چانسلر در انگلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
37 نقش اعتیاد در فراهم آوردن شرایط حق طلاق برای زوجه در حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
38 نقش رفتار شوهر در حق طلاق برای زوجه در حقوق انگلیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
39 نقش عدالت محوری در شکوفایی تمدن اسلامی با نگاهی به آموزه های رضوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
40 نقش مولفه های هویتی در ترویج فرهنگ حیا در جامعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
41 نقش و جایگاه سیستان در امنیت منطقه، مبتنی بر رویکرد سیاسی-حقوقی (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
42 واکاوی تطبیقی حکم ازدواج صوری با قصد خروج از کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی