دکتر کمال سخدری

دکتر کمال سخدری دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر کمال سخدری

Dr. Kamal Sakhdari

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Entrepreneurial Decision-Making Model: A Case Study of the ‎Electronic Business of Tehran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 1
2 ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 1
3 ارائه الگوی کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی (موردمطالعه: شهرداری های استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 34
4 ارائه مدل اتخاذ استراتژی کارآفرینانه در واکنش به شرایط اضطرار در کسب و کارهای نوپا (مورد مطالعه: بحران کووید ۱۹) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 11، شماره: 4
5 ارائه مدل فرایندی موفقیت مراکز رشد با رویکرد فرا ترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 45
6 ارائه مدل کارآفرینی سازمانی درکسب و کارهای درون سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
7 ارائه ی الگوی شایستگی ها و مهارت های پیشران در بین المللی سازی کسب و کار های الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 11، شماره: 44
8 انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 8
9 Can Franchisors Balance Adaptation and Standardization? Toward Theorizing Ambidexterity in Franchisors (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 10
10 بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآفرینان بر پیشرفت کسب‌وکارهای نوپا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 3
11 بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک (دریافت مقاله) فصلنامه منابع و سرمایه انسانی دوره: 3، شماره: 2
12 تاثیر آمادگی سازمان برای کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی و عملکردنوآوری سازمان ها: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 1
13 تبیین مدل کارآفرینی شهری در شهرهای کلان و بزرگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 2
14 تحلیل تعامل نهادها درتوسعه کارآفرینی منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
15 تحلیل روابط علی و معلولی بین کارآفرینی ، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
16 تدوین چارچوبی برای کارآفرینی شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 4
17 تدوین مدل آینده‌پژوهانه بازیابی، یادگیری و اقدام مجدد کارآفرینانه بر اساس واکاوی پژوهش های شکست کارآفرینان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 1
18 چارچوب مفهومی پیشرفت فرایند ایجاد کسب و کار جدید مبتنی بر ویژگی های تیم موسس (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 56
19 چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 7، شماره: 14
20 ذهنیت‌گرایی رادیکال به‌مثابه بنیان معرفت‌شناسی کنش کارآفرینانه ناول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 76
21 شناسایی تاثیر ویژگی های فردی بر رفتارهای دوسوتوانی زمینه ای کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 13، شماره: 2
22 شناسایی چارچوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس دوره متوسطه و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 10، شماره: 38
23 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازیابی کارآفرینان دارای تجربه شکست (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
24 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 3
25 شناسایی عوامل محیطی موثر بر اتخاذ استراتژی های مدیریت خلاهای نهادی در بازارهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
26 شناسایی عوامل موثر بر رشد کسب وکارها در بازارهای نوظهور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 15، شماره: 29
27 شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 43
28 شناسایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 7، شماره: 13
29 شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب دهنده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
30 شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی منطقه ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست گذاری کارآفرینی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 4
31 شناسایی مولفه های اکوسیستم کارآفرینی: مطالعه ای بر پژوهش های ملی، بین المللی و سیاست های یک منطقه ویژه اقتصادی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 1
32 شناسایی نوآوریهای استراتژیک شرکت های بین المللی برای غلبه بر خلاء های نهادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 1
33 طراحی الگوی همسویی ذینفعان نهادی با هدف مهارت افزایی، به منظور توسعه کارآفرینی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 11، شماره: 44
34 طراحی و اعتبار سنجی مدل کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 48
35 گامی به سوی سنخ شناسی انتقادی هویت کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
36 مدل تصمیم گیری کارآفرینی: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
37 مرور نظام مند مبانی نظری مدل های تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 36
38 مروری بر مطالعات دوسو توانی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 37
39 واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری رفتار نوآوری پنهان در سازمان های منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی نهادینه سازی تعلیم وآموزش کارآفرینی در مدارس دبستان ایرانی با رویکرد جهانی انتاریو بر اساس نرم افزار اطلس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)
2 ارائهی چارچوب موردکاوی کیفی مبتنی بر شواهد در مطالعات کارآفرینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
3 The Emergence of Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship K.S.T.E. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر رشد کسب و کارها (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
5 بررسی عوامل موثر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
6 بررسی گاه شمارانه ی پیشینه ی مطالعات هویت کارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
7 بررسی مهمترین دلایل عدم پذیرش کسب وکار نوپا توسط شتاب دهنده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
8 تحلیل تناسب مولفه های کلیدی در موفقیت رفتار کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت اسنپ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
9 توسعه کارآفرینی ؛ نگاهی به کسب و کارهای کوچک (مورد مطالعه:کشور چین) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
10 توسعه کارآفرینی در چین: نگاهی به کسب و کارهای کوچک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
11 شناسایی تاثیر ارتباطات مدیران بر اجرای استراتژی کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه: کسب و کار های صنایع غذایی استان تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی
12 شناسایی عوامل مؤثر بر آشکار سازی ایده های پنهان در سازمان ها (مطالعه کیفی صنایع منتخب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
13 صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز ( فرآیند سرمایه گذاری و ابزار ارزیابی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
14 عوامل موثر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
15 کارآفرینی شرکتی و سرمایه کسب و کار پرمخاطره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
16 کسب و کارهای خانگی: مروری بر ادبیات و مسیر تحقیقات آتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
17 گستردگی، عمق دانش و عملکرد نوآورانه و مالی شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
18 مرزها و محدودیت های تئوری کارگزاری و تئوری پیش کاری در روابط بین سرمایه گذار مخاطره پذیر و کارآفرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
19 نقش نهادها در نهادینه سازی رویدادهای کارآفرینی در کشورهای کمتر توسعه یافته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری