دکتر عباس شعبانی

دکتر عباس شعبانی استادیار، علوم ورزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

دکتر عباس شعبانی

Dr. Abbas Shabani

استادیار، علوم ورزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.