دکتر مهدی ماجدی اصل

دکتر مهدی ماجدی اصل عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

دکتر مهدی ماجدی اصل

Dr. Mehdi Majedi asl

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در سازه تلفیقی شیب شکن قائم با گابیون (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 8، شماره: 1
2 ارزیابی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی روی ضریب گذردهی سرریزهای کنگره ای با دو روش آزمایشگاهی و الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 15، شماره: 52
3 ارزیابی تاثیر تغییرات زاویه سیکل قوسی بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی و کلید پیانویی قوسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیر شکل هندسی پایه پل روی عمق آبشستگی با استفاده از الگوریتم پشتیبان بردار ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
5 ارزیابی عملکرد روش های داده کاوی مختلف در تعیین پروفیل عمقی سرعت در پرش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
6 ارزیابی کیفی آبخوان ساحلی دشت ارومیه با استفاده از روش آسیب پذیری GALDIT اصلاح شده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
7 استخراج منحنی دبی-اشل در سرریز کلید پیانویی مستغرق استاندارد و اصلاح شده با استفاده از الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 2
8 بررسی آزمایشگاهی پروفیل طولی، عرضی و توپوگرافی بستر آبشستگی اطراف گروهپایه پل در حضور گودال برداشت مصالح رودخانهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن، صفحات مستغرق و آبپایه بر عمق آبشستگی در اطراف گروه پایه ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر برداشت مصالح در آبشستگی اطراف گروه پایه های مسلح شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 6
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر با المان های ذوزنقه یی غیرممتد در مشخصات پرش گسسته در کانال مستطیلی غیر منشوری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 2
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی جریان بر میزان آبشستگی اطراف گروه پایههای پل زبر در حضور گودال برداشت مصالح رودخانهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری سطح گروه پایه بر آبشستگی موضعی در حضور گودال برداشت مصالح رودخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب دیواره بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای ذوزنقهای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 5
15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر محل قرارگیری صفحات مشبک افقی از لبه شیب شکن قائم بر عمق استخر و میزان استهلاک انرژی جریان در پایین دست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 84
16 بررسی آزمایشگاهی تاثیر واگرایی و بستر زبر شده با شن بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 4
17 بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 70
18 بررسی آزمایشگاهی عملکرد آب پایه تورسنگی بر میزان استهلاک انرژی پایین دست سرریزهای اوجی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
19 بررسی آزمایشگاهی عملکرد شیب شکن مایل گابیونی مجهز به صفحه مشبک افقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
20 بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک افقی در استهلاک انرژی شیب شکن های مایل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 2
21 بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک افقی و قائم در استهلاک انرژی شیبشکنهای مایل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
22 بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
23 بررسی عددی جریان عبوری از سرریزهای مستطیلی مرکب لبه تیز دارای زاویه در پلان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 2
24 بررسی و مقایسه آزمایشگاهی استهلاک انرژی شیب شکن مایل گابیونی مجهز به صفحات مشبک قائمبررسی و مقایسه آزمایشگاهی استهلاک انرژی شیب شکن مایل گابیونی مجهز به صفحات مشبک قائم (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
25 بررسی هیدرولیکی سرریز کلیدپیانویی با پاراپت وال با استفاده از مدل عددی سه-بعدی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 46
26 تاثیر پل و پایه های پل بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه نازلو چای واقع در استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
27 تحلیل آزمایشگاهی رفتار شیب شکن های مایل گابیونی در مقایسه با حوضچه های آرامش استاندارد (USBR) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
28 تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره ای و قوسی کنگره ای با روش رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
29 حل تحلیلی معادله دینامیکی جریان متغیر تدریجی با استفاده از تابع فوق هندسی گوس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
30 کاربرد الگوریتم SVM در پیشبینی عمق آبشستگی تک پایه قائم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
31 کاربرد الگوریتمهای هوشمند برای مدلسازی رابطه دبی-اشل در شرایط استغراق سرریزهای کنگرهای و خطی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 2
32 کاربرد سیستمهای تکاملی در تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگرهای مثلثی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
33 کاربرد محاسبات نرم در افزایش دقت پیش بینی ضریب دبی جریان سرریزهای جانبی مستطیلی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
34 کاربرد و ارزیابی الگوریتم SVM برای شبیه سازی هندسه ی گودال آبشستگی پایین دست سرریز سیفونی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
35 مدل سازی عمق آبشستگی اطراف انواع تک پایه و گروه پایه های مایل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
36 مدل سازی و ارزیابی ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی با روش های آزمایشگاهی و فرامدلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
37 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها بر الگوی آبشستگی گروه پایه های پل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 3
38 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سازه گابیونی در میزان استهلاک انرژی پایین دست سرریز اوجی با پرش مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
39 مطالعه استهلاک انرژی سازه گابیونی در پایین دست سرریز اوجی با دو روش آزمایشگاهی و فرامدلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 4
40 مقایسه استهلاک انرژی در صفحات مشبک افقی دوگانه و حوضچه های آرامش در پایین دست شیب شکن قائم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
41 مقایسه کارایی هیدرولیکی سرریز های کنگره ای با فرم تاج ربع دایره ای و نیم دایره ای با استفاده از روش های فرامدلی QNET, SVM, GEP, ANN)) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 4
42 مقایسه کارایی هیدرولیکی سرریزهای غیر خطی قوسی در پلان با استفاده از شبکه های عصبی GEP و SVM (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی 12 سناریو در قالب ماشین بردار پشتیبان (SVM) جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع در آب وهوای خیلی خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
2 ارزیابی تاثیر تغییرات تعداد سیکل بر ضریب دبی و کارایی سرریز کلیدپیانویی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارزیابی چند سناریوی ترکیبی و ساده هوشمند جهت برآورد ETo در آب وهوای خیلی خشک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی دبی عبوری سرریزهای جانبی مثلثی در کانال های با مقطع مستطیل شکل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
5 استفاده از شبکه های عصبی در تعیین ضریب دبی سرریز غیرخطی قوسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی در آبشستگی گروه پایه مسلح شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد سیکل بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی ذوزنقه ای با زاویه سیکل قوسی ۲۰ درجه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد فرود در آبشستگی اطراف گروه پایه های محافظت شده با کابل در حضور برداشت مصالح (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانال مستطیلی بر روی بستر زبر با المانهای خفاشی شکل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
10 بررسی آستانه حرکت رسوبات درون محیط های متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی سیل خروجی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: زیرحوضه صوفی چای مراغه) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی اثر زاویه در پیش بینی ضریب دبی در سرریز های کنگره ای قوسی با استفاده از ابزار یادگیری ماشین بردار (SVM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
13 بررسی اثر زاویه در پیش بینی ضریب دبی در سرریزهای کنگرهای قوسی با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی بیان ژن GEP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
14 بررسی پتانسیل سیلخیزی حوضه مشیران با استفاده از مدل HEC-HMS در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
15 بررسی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال دشت عباس با مدلهای مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
16 بررسی تاثیر صفحات مستغرق تخت-منحنی بر آبشستگی پایه با استفاده از شبکه عصبی (QNET) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
17 بررسی عددی استهلاک انرژی بر روی سرریز پلکانی با آرایش پله های متفاوت (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 بررسی عددی استهلاک انرژی بر روی سرریز پلکانی با آرایش پله های متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
19 بررسی عددی پروفیل رسوب در پشت مخزن سد زولاچای سلماس، با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 بررسی و برآورد بیلان و چگونگی تغییر آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
21 بررسی هیدرولیکی سرریز کلیدپیانویی با پاراپت وال با استفاده از مدلعددی سه بعدی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
22 بهینه سازی بخشی از شبکه آبرسانی تهران با روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و نقش آن در کمینه سازی نشت به عنوان عاملی تاثیرگذار در مدیریت شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
23 بهینه سازی حوضه رودخانه زنگمار جهت کنترل فرسایش و رسوبگذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
24 پیش بینی ضریب دبی سرریز کنگره ای قوسی با استفاده از ANN (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
25 پیش بینی عمق آبشستگی اطراف گروه پایه های قایم با در نظر گرفتن امواج نوسانی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 تاثیر استفاده از صفحات مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل با روش هوش مصنوعی (ANN) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
27 ساماندهی رودخانه ها در بازه های بحرانی با استفاده از روش خاکریزهای حفاظتی مطالعه موردی : رودخانه سیمینه رود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
28 ساماندهی لاستیک های فرسوده رها شده در محیط زیست و استفاده آنها در اصلاح و تثبیت رودخانه ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
29 طراحی یک وسیله ساده سیاله ای در آبیاری موجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 مدل سازی و ارزیابی ضریب دبی سرریز کنگره ای قوسی با روش فرامدلی Qnet (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
31 مدلسازی ریاضی خود پالایی رودخانه زرجوب رشت جهت صدور مجوز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
32 مطالعات هیدرولیکی و مورفولوژیکی رودخانه ها با استفاده از Hec-Georas و Hec-Ras (مطالعه موردی رودخانه تیرچای میانه) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 مقایسه کارایی هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای با فرم تاج ربع دایره ای و نیم دایره ای با استفاده از روش فرامدلی (ANN) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
34 مقایسه کارایی هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای با فرم تاج ربع دایرهای و نیم دایره ای با استفاده از روش های فرامدلی (QNET) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری