دکتر غلامحسین قره خانی

دکتر غلامحسین قره خانی دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه مراغه

دکتر غلامحسین قره خانی

Dr. Gholamhossein Gharekhani

دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغذیه سن شکارگر Macrolophus pygmaeusاز گیاه و استفاده از ترکیب دارای اسید آمینه آزاد روی فراسنجه های زیستی Trialeurodes vaporariorum و کارآیی Encarsia formosa (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 12، شماره: 4
2 اثر حشره کش های ایندوکساکارب و امامکتین بنزوآت روی پروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 2
3 اثرات حشره کش های امامکتین بنزوات و متوکسی فنوزاید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی زراعی، اکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) با نخود (Cicer arietnium L.) در شرایط دیم مراغه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 1
5 استفاده از مدل های غیرخطی در تعیین آستانه های دمایی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) در منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 90، شماره: 2
6 امکان سنجی پرورش سن شکارگر Macrolophus pygmaeus Rambur (Hemiptera: Miridae) با استفاده از کیست آرتمیا (Artemia urmiana Gunther) از دریاچه ی ارومیه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 4
7 بررسی تغییرات جمعیت مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae) در منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 4
8 تاثیر جیره های غذایی مختلف بر شاخص های زیستی مگس سرباز سیاه، (Diptera: Stratiomyidae) Hermetia illucens (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 1
9 تاثیر سطوح نیتروژن و ارقام گوجه فرنگی بر کارایی انگلی زنبور (Trichogramma principium (Hymenoptera: Trichogrammatidae روی تخم کرم میوه خوار (Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 2
10 تخمین آستانه پایین دمای رشدونمو و نیاز گرمایی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip:Tephritidae) با بکارگیری مدلهای خطی روز-درجه و ایکموتو (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 4
11 کاربرد تیمار بذر: راهکار مدیریت مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 2
12 معرفی گونه های پسیل بالاخانواده ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS )برای تعیین پراکنش مکانی تخمها و لاروهای کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lep., Tortricidae) درشهرستان هوراند- استان آذربایجان شرقی. (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 استقرار و ترجیح تغذیه لاروهای شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absulata (Lep., Gelechiidae) در روی چهار واریته گیاهی از خانواده Solanaceae (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 Study of the distance and height of flight of Trichogramma brassicae in the maize field (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
4 بررسی اثر تنش خشکی همراه با دلفان پلاس در استقرار لاروی شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick)(Lep., Gelechiidae) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 بررسی اثر تنش شوری همراه با دلفان پلاس در استقرار لاروی شب پره مینوز گوجه فرنگی (Myrick)(LEP,Gelechiidae) روی چند رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 بررسی اثر مخلوط خاک دیاتومه و حشرهکش اسپینوسد جهت کنترل سوسک چهار نقطهای حبوبات، Col: Bruchidae F. Callosobruchus maculates (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
7 بررسی تاثیر ازادیراکتین و باکتری Bacillus thuringiensis و اثرات متقابل ان ها روی کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Lep.: Noctuidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
8 بررسی فراسنجه های زیستی سن شکارگرMacrolophus pygmaeus Rambur (Hemiptera: Miridae)در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
9 تاثیر تغذیه ی Lep: Noctuidae Helicoverpa armigera (Hüb ) از سه رقم گوجه فرنگی دارای چهار سطح مختلف نیتروژن، روی واکنش تابعی زنبور Trichogramma principium (Sug & Sor) (Hym: Trichogrammatidae) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی