دکتر محمدرضا سعیدی هرسینی

دکتر محمدرضا سعیدی هرسینی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی«سمت»

دکتر محمدرضا سعیدی هرسینی

Dr. Mohamad reza saeidi harsini

سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی«سمت»

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.