دکتر علی شماعی

دکتر علی شماعی دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی

دکتر علی شماعی

Dr. ali shamaiali

دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی پایداری محله های شهری با تاکید بر آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 3
2 آسیب شناسی کاربری آموزشی مقطع دبیرستان در شهر ایلام با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 8
3 آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 2
4 آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متاثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 1
5 ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهر با مدل Fuzzy AHP وGIS مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 34
6 ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 6
7 ارزیابی پایداری محله های شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: محله های منطقه ۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
8 ارزیابی شاخص های کاربری اراضی شهری با تاکید بر سرانه مطلوب شهر سالم مطالعه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
9 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر هرسین (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 23
10 ارزیابی محله گرایی درطرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه ۱۰تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 59
11 بازآفرینی پایدار شهری در طراحی و بهینه سازی فضاهای شهری بر ای گروههای کم توان جسمی - حرکتی (مطالعه موردی: منطقه ۱۲تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 77
12 بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی: شهر ری) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 2، شماره: 5
13 بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
14 بررسی آسیب پذیری و ریز پهنه بندی حریم ایمنی شهر ایلام در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 1
15 بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی حمل‌و‌نقل عمومی و ارزیابی خطوط اتوبوس تندرو کلانشهر اصفهان مطابق با استاندارد 2016 BRT (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 33
17 بررسی شاخص سازگاری در برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور پایداری اقتصادی شهر، مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
18 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در محله پارک لاله تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 59
19 بررسی عوامل و پدیده های موثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلانشهرها (با تاکید بر مناطق حاشیه نشین) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 83
20 بررسی و تحلیل روند تحولات نظام شهری استان ایلام طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 4، شماره: 13
21 بررسی و تحلیل ساخت اکولوژی شهری در شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی و تحلیل سلسله مراتب آسیب پذیری محلات شهر بابلسر به منظور کاهش خطرات زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 20
23 بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
24 پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان (90-1335) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 1
25 پهنه بندی و آمایش شهری بر اساس شاخص های کالبدی فضای (موردمطالعه: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
26 تبعات تقلیل فضای انتزاعی در برنامه ریزی شهری به نقشه ی طرح تفصیلی در شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 39
27 تبیین تحولات کاربری زمین در توسعه پایدار شهر کاشان (سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 6
28 تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
29 تحلیل اثر شخصیتی برند گردشگری شهری بر قصد بازدید از طریق تجانس درک شده (مورد مطالعه شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 64
30 تحلیل اثرات ارتقاء جایگاه سیاسی شهر اردبیل بر توسعه فضایی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 3، شماره: 2
31 تحلیل الگوی رشد فضایی – زمانی شهر مراغه با استفاده از روش های متریک فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
32 تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها با رویکرد سناریونویسی (موردمطالعه: بخش مرکزی شهر همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 1
33 تحلیل پیشران های اقتصادی شهر زنجان و اثرات آن بر کیفیت زیست پذیری روستاهای پیرا شهری مطالعه موردی: روستاهای دواسب و پایین کوه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
34 تحلیل تحولات ساختاری- کالبدی حریم شهر تهران و آینده آن (مطالعه موردی: حریم منطقه ۲۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 75
35 تحلیل تطبیقی کاربری های اوقات فراغت مناطق شهرداری شهر اصفهان در دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 1، شماره: 2
36 تحلیل دسترسی به بوستان های شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعه: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 2
37 تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
38 تحلیل شاخص های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعه موردی: محله سرخاب شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 1
39 تحلیل شاخص های کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 27
40 تحلیل عوامل موثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 371
41 تحلیل عوامل موثر بر نحوه گذران اوقات فراغت در شهر تهران (نمونه موردی: منطقه ۲۲) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
42 تحلیل فرایند توسعه کالبدی شهر و ارائه الگوی راهبردی مناسب آن، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 67
43 تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه ۹ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 85
44 تحلیل فضایی آسیب پذیری محله های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 3
45 تحلیل فضایی اثرات بازارچه های مرزی در توسعه یافتگی شهرهای بانه و پیرانشهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
46 تحلیل فضایی بازتاب های گردشگری تجاری در شهرهای شمال غرب کشور،( مطالعه موردی شهر بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 3
47 تحلیل فضایی تاب آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
48 تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
49 تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
50 تحلیل فضایی سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
51 تحلیل فضایی شبکه شهری منطقه خراسان(۱۳۹۰-۱۳۳۵) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 12، شماره: 1
52 تحلیل فضایی کیفیت محیطی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۱ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 1
53 تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی در منطقه مغان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
54 تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه (سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 8، شماره: 31
55 تحلیل فضایی_ کالبدی توسعه شهر کرج با تاکید بر شاخص های رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 17
56 تحلیل نابرابری های فضایی براساس شاخص های بهداشت و درمان (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
57 تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری بر درآمدهای پایدار گردشگری مورد مطالعه: شهر مسجدسلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 24
58 تحلیلی بر الگوی توسعه کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن طی سال های(۱۳۸۵-۱۳۳۵) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 851
59 تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
60 تحلیلی بر ظرفیت های گردشگری پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 67
61 توسعه گردشگری در محله تجریش با رویکرد بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 39
62 توسعه گردشگری شهر طالقان با استفاده شاخص بیوکلیماتیک و سوآت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 8
63 دوگانگی فضایی زیست پذیری در منطقه ۷ کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 71
64 راهبردهای توانمندسازی حاشیه نشینان شهری با استفاده از تکنیک QSPM مطالعه موردی: شهرک شهدای سنقر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90
65 سنجش عوامل آسیب رسان ناشی از زلزله در منطقه یک شهر تهران با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 43
66 سنجش عوامل موثر در تاب آوری اجتماعی در برابر ویروس کرونا (مطالعه موردی: نواحی پنج گانه شهر ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 35
67 سنجش کیفیت فضاهای عمومی شهری با تاکید بر خیابان رودکی و آذربایجان در محله سلسبیل شمالی منطقه ۱۰ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 45
68 سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از نقش دانشگاهی شهر بابلسر (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 6
69 سنجش میزان هویت محله ای با تاکید بر نقش نهادهای مردمی در منطقه ۷ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
70 سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری محله های شهری در برابر زلزله موردپژوهی: ( بخش مرکزی شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 27
71 شناسایی حوزه های نوظهور براساس تحلیل چرخه عمر فناوری به عنوان نمونه فناوری زیردریایی های بدون سرنشین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
72 شناسایی عوامل پیشران ها در بازآفرینی و توسعه گردشگری محله تجریش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
73 ضرباهنگ کاوی پیشرانهای کلان موثر بر پایداری زیرپوست شهر (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
74 ظرفیت سنجی بافت های فرسوده به منظور مدیریت بهینه نوسازی موردپژوهی : بخش مرکزی شهر اراک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
75 ظرفیت سنجی فضایی توسعه میان افزای شهر بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 49
76 مطالعات مکان یابی موزه منطقه ای در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 1
77 مفاهیم و بنیان های جدید فضای شهری هیبریدی در عصر اطلاعات (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 1
78 نقش ابعاد گردشگری در بازآفرینی پایدار بافت قدیم شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 12، شماره: 48
79 نقش تحلیل فضایی و پهنه بندی آسیب پذیری ناشی از زمین لغزش در برنامه ریزی شهری مطالعه موردی: دامنه های شمال غرب کلان شهر تهران (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
80 نقش جهانگردی در فرایند همگرایی و توسعه فرهنگی کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 1
81 نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 861
82 واکاوی گردشگری مناطق مرزی بهمنظور تعادل بخشی ناحیهای مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی تحقق هوشمندی در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
2 آینده نگاری هم گرایی برنامه ریزی استراتژیکآینده اندیشی و سیاست گزاری (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
3 اثرات مدرنیسم بر توسعه کالبدی - فضایی شهرهای ایرانی– اسلامی (مورد مطالعه : شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
4 ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه پتروشیمی همدان در حوزه پیرامون (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
5 ارزیابی تطبیقی پایداری اجتماعی و اجتماع پذیری در محلات قدیم و جدید (نمونه موردی: محله سرخاب(محلۀ قدیم) و محله فردوس (محلۀ جدید)) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
6 ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی شهر اراک در جهت توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
7 ارزیابی ظرفیت های توسعه شهر پارسیان با رویکرد اکولوژیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
8 ارزیابی کیفیت زندگی شهری با تاکید بر شاخص های اجتماعی مسکن مورد مطالعه محله سلسبیل شمالی در منطقه 10 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
9 ارزیابی میزان تحقق پذیری اهداف شهر جدید هشتگرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
10 ارزیابی نقش عوامل ژئومورفولوژیک در جهات توسعه شهر و پهنه بندی آن با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه: شهر کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
11 استراتژی توسعه شهری (CDS)رویکردی نو برای مدیریت بهینه شهرهای جدید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 استفاده از نگاشت علم و فناوری در تولید ره نگاش تها: نمونه موردی موتورتوربوفن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
13 امکان سنجی بهینه سازی محیط زیست شهرهای کوچک و اثرگذاری آن بر آمایش منطقه ای ( مورد شناسی؛ شهر دیواندره)امکان سنجی بهینه سازی محیط زیست شهرهای کوچک و اثرگذاری آن بر آمایش منطقه ای ( مورد شناسی؛ شهر دیواندره) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 امکان سنجی نقش آمایش شبکه حملونقل ریلی در توسعه پایدار شهرهای بندری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل
15 بررسی اثرات زیست محیطی گسترش کالبدی- فضایی شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 بررسی اجزای بناهای مسکونی درمناطق مختلف آب و هوایی و نقش ویژگیهای محیط در ساخت و تکمیل آن (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
17 بررسی تأثیر طراحی و آرایش فضایی بر احساس امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله نصرت منطقه 6 شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
18 بررسی و تحلیل سازگاری کاربری فضاهای آموزشی در منطقه 16 شهر تهران با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
19 بررسی وضعیت اوقات فراغت در منطقه 2 تهران با تأکید بر بعد امنیتی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
20 بررسی وضعیت سیل گیری منطقه و راه های جلوگیری ازآن مطالعه موردی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 برنامه ریزی محیطی منطقه ای و سنجش کیفیت زندگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
22 پابرجایی برنامه ها و راهبردهای توسعه ی صنعت گاز کشور با استفاده ازروش های آینده پژوهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
23 تبیین اثرات گردشگری در توسعه پایدار شهری از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
24 تحلیل آثار طرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری در محله گرایی (مطالعه موردی منطقه 10تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
25 تحلیل آسیب پذیری مناطق شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل SAW (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
26 تحلیل اثرات منطقه ویژه پارس جنوبی برساختار اقتصادی-اجتماعی شهرستان پارسیان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
27 تحلیل تحولات سازمان فضایی نظام شهری ایران طی سال های 1335 تا 1395 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
28 تحلیل تعادل و تمرکز در سیستم شهری کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
29 تحلیل شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلانشهر کرج (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
30 تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
31 تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر مهاباد با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
32 تحلیل فضایی رکود اجتماعی و اقتصادی محلات شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 تحلیل فضایی سازگاری کاربری زمین شهری به منظور کاهش مخاطرات محیطی شهر مطالعه موردی؛ منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
34 تحلیل فضایی کاربری فصای سبز مناطق نهگانه شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
35 تحلیل فضایی و مدیریت حاشیه نشینی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
36 تحلیل فضایی- کالبدی شهر یاسوج به منظور پایداری محیط شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
37 تحلیل فضایی-مکانی جرم با تاکید بر آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهر بندرعباس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل
38 تحلیل نظام سکونتگاه های شهری منطقه ساحلی خلیج فارس ایران در راستای آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
39 تحلیل نقش محیط زیست هوشمند بر ارتقای پایداری کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
40 تحلیل و بررسی نگرش اقتصادفوردگرا ودگرگونی های کالبدی شهری درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
41 تحلیلی بر چگونگی مداخله و ساماندهی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: محله نوروز آباد شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
42 تحلیلی بر معماری قدیم و جدید شهر اراک با تاکید بر نقش اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
43 تحلیلی برتوسعه شهرسردشت بارویکرداستراتژی توسعه شهری CDS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
44 تحولات کالبدی فضایی شهر ایرانی اسلامی از سنت تا جهانی شدن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
45 تفاوت و رابطه میان آینده نگاری منطقه ای و آینده نگاری ملی (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
46 توسعه شهری پایدار در راستای بهره گیری از حمل ونقل همگانی؛(نمونه موردی شهر همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
47 راهبردهای علمی- مدیریتی در بهره برداری از بیابانهای یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
48 زیست پذیری بافت های فرسوده رویکردی نوین برای توسعه شهری پایدار (مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
49 ضرورت توجه به تمامی ابعاد آینده نگاری درطراحی یکپروژه آینده نگاری (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
50 منحنی S ابزاری سهل و ممتنع درپیش بینی فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
51 نقش جاذبه های دینی در تصویر مقصد شهر یزد (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
52 نقش حکمروایی خوب شهری بر درآمدهای پایدار شهرداری ها مورد مطالعه : منطقه 19 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
53 نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: روستای خوشواش شهرستان آمل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
54 نقش مدیریت ترافیک در توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
55 نقش مشارکت مردم در ساماندهی بافتهای فرسوده شهر کرج، مطالعه موردی: منطقه 9 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست